Strona Główna Warmińsko-mazurskie Obradował ZW w Olsztynie.
Obradował ZW w Olsztynie.

Posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZW ZEiRP RP.

Dnia 27 marca 2013r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP na którym omówiono zagadnienia :

  • informacje z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniach 13-15 marca 2013r,

  • analiza sprawozdawczości i stan organizacyjny Związku na dzień 31.12.2013r,

  • zapoznanie z protokółem WKR kontrolującej działalność organizacyjną i finansową ZW ZEiRP RP za rok 2012,

  • sprawy organizacyjne.

Prezes ZW ZEiRP RP, członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił ustalenia Prezydium ZG ze szczególnym uwzględnieniem programu obchodów XX – lecia powstania Związku, oraz działań związanych z niedopuszczeniem do zmniejszenia funduszu socjalnego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wzrost ilości członków ZEiRP RP w kolejnym roku na terenie Warmii i Mazur oraz opłacenie składek członkowskich przez wszystkie koła terenowe.

Prezes ZW przedstawił protokół Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2012.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna uznała prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w statucie Związku i nie wniosła żadnych uwag.

W sprawach organizacyjnych omówiono miedzy innymi :

  • wykaz członków Związku, którym planuje się nadanie różnych odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka” – 2013rok,

  • zmiany wytycznych komisji socjalnej przy rozpatrywaniu wniosków emerytów korzystających z różnych form pomocy z funduszu socjalnego,

  • organizacja wycieczki dla członków kół terenowych pod hasłem „Skarby Nadwiślańskich Grodów i Gór Świętokrzyskich”.

 

P R E Z E S

Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

 

Tadeusz Jakubik