Strona Główna Warmińsko-mazurskie Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego.
Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego.

W dniu 22 maja 2013r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP, z udziałem Prezesów kół.

 

Porządek obrad :

 1. Wręczenie odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka”,

 2. Omówienie ustaleń z posiedzenia Prezydium ZG ZEiRP RP odbytego w dniach 13 – 15 marca 2013 r,

 3. Zapoznanie z protokółem WKR kontrolującej działalność ZW ZEiRP RP za rok 2012,

 4. Omówienie nowej instrukcji finansowej dotyczącej Kół i przekazanie instrukcji,

 5. Zasady korzystania z funduszu socjalnego w roku bieżącym,

 6. Omówienie realizacji uchwały zjazdowej z 2011r. dotyczącej programu działania na lata 2011 – 2014,

 7. Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu brali udział :

 • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. mgr inż. Jan Słupski

 • Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP – st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski

 

Z okazji „DNIA STRAŻAKA” wręczono odznaki i wyróżnienia związane z działalnością na rzecz Związku.

Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” zostały nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych n/w członkom Związku:

 

ZŁOTE ODZNAKI :

 • Edmundowi Bartycha - Wiceprezesowi Koła w Nowym Mieście Lub.

 • Mirosławowi Czyż - Prezesowi Koła w Piszu,

 • Zenonowi Rakowskiemu - członkowi ZW, Prezesowi Koła w Ełku,

 • Elżbiecie Wróblewskiej - Sekretarzowi WKR, Wiceprezesowi Koła w Węgorzewie.

 

Uchwałą ZG ZEiRP RP z dnia 13 marca 2013r. odznaką honorową „Zasłużony dla ZEiRP RP” przyznano 25 członkom Związku z terenu województwa. Na posiedzeniu ZW ZEiRP RP dla n/w działaczy wręczono odznaki:

 

1) Bondzio Marek - Prezes Koła w Gołdapi

2) Filipczak Waldemar - Skarbnik Koła w Olsztynie

3) Jasiński Jerzy - Prezes Koła w Olsztynie

4) Kiernozek Andrzej - Członek Koła w Olsztynie

5) Kruczyk Bronisław - Członek Koła w Mragowie

6) Lemiech Julian - Prezes Koła w Iławie, członek ZW

7) Majsterek Kazimierz - Długoletni Przewodniczący KR Koła w Olsztynie

8) Walewski Jan - Prezes Koła w Kętrzynie

 

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Jan Słupski pogratulował wszystkim wyróżnionym oraz przekazał życzenia dla wszystkich emerytów i członków ich rodzin oraz zapoznał z aktualnymi problemami ochrony p.poż. na terenie Warmii i Mazur.

Podczas wojewódzkich obchodów „Dnia Strażaka” w dniu 26.05.2013r. w Iławie został wręczony Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego Prezesowi Koła ZEiRP RP w Nidzicy Waldemarowi Ulatowskiemu – przez Z-cę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotra Kwiatkowskiego.

Członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił ustalenia Prezydium ZG, które odbyło się w dniach 13-15 marca 2013r. w Krakowie.

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Teresa Ciechowska przedstawiła protokół z kontroli działalności ZW za rok 2012. WKR uznała prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe, zgodne z przepisami i zasadami określonymi w statucie Związku i nie wniosła żadnych uwag.

Uczestniczka szkolenia skarbników ZW w Warszawie Elżbieta Wróblewska – omówiła nową instrukcję finansową dotyczącą w szczególności kół terenowych, instrukcja ta została przekazana do wszystkich kół terenowych.

Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP Wojciech Bastek omówił szczegółowo zasady i kryteria pomocy z funduszu socjalnego emerytom i rencistom PSP z terenu województwa – zasady te zostały na piśmie przekazane wszystkim Prezesom Kół terenowych.

Wiceprezes ZW Ryszard Kaszuba omówił realizację uchwały zjazdowej z 2011r. dotyczącej programu działania na lata 2012 – 2014. W czasie dyskusji ustalono, że realizacja uchwały przebiega prawidłowo i do końca kadencji powinna być zrealizowana w całości.

W sprawach organizacyjnych Prezes ZW Tadeusz Jakubik omówił działania związane z niedopuszczeniem do zmniejszenia funduszu socjalnego tj. kontaktów z posłami oraz zbierania podpisów na listach poparcia do Sejmu. Ogółem zebrano ponad 1600 podpisów. Omówił również program wycieczki która odbędzie się pod hasłem ”Renesansowe Skarby Nadwiślański Grodów i Tajemnice Gór Świętokrzyskich”, która odbędzie się w dniach 11-15.06.2013r. i w której udział weźmie 52 emerytów i członków ich rodzin z 6 kół terenowych.

 

Prezes ZW ZEiRP RP

 

Tadeusz Jakubik