Strona Główna Warmińsko-mazurskie Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP
Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP


W dniu 12 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z następujący porządkiem obrad:

1. Informacja z posiedzeń Prezydium ZG ZEiRP RP dnia 19 września i 21 listopada 2012r. oraz posiedzenia ZG ZEiRP RP w dniu 21 września 2012r.
2. Wykorzystanie funduszu socjalnego w 2012r.
3. Sprawy finansowe ZW ZEiRP RP.
4. Realizacja planu pracy za rok 2012 i przyjęcie planu na rok 2013.
5. Sprawy organizacyjne i informacje.

Po rozpoczęciu obrad Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik wręczył odznakę „Zasłużony Dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” członkowi ZW, Prezesowi Koła w Olecku Stefanowi Dawidowiczowi oraz okolicznościową statuetkę św. Floriana z okazji XV-lecia powstania Związku oraz nieprzerwalnym pełnieniu funkcji Prezesa od powstania koła do chwili obecnej.
Informację z posiedzenia Prezydium ZG ZEiRP RP z dnia 19 września i 21 listopada 2012r. oraz posiedzenia ZG ZEiRP RP z dnia 21 września 2012r. przedstawił Prezes ZW ZEiRP RP i członek Prezydium ZG Tadeusz Jakubik. Omówił również przebieg Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz spotkanie Kierownictwa ZG ZEiRP RP z Wiceministrem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Stanisławem Rakoczym oraz Komendantem Głównym PSP gen. bryg. Wiesławem Leśniakiewiczem.
Wykorzystanie funduszu socjalnego w roku 2012 przedstawił Przewodniczący Komisji Socjalnej Wojciech Bastek. Informacja pisemna wraz z uwagami na temat wykorzystania funduszu socjalnego została przesłana do wszystkich Prezesów Kół.
Sprawozdanie finansowe ZW przedstawiła skarbnik Teresa Osenkowska-Żbik, sytuację tą Zarząd Wojewódzki uznał jako dobrą, na podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkie Koła opłaciły składki statutowe za rok 2012 a Zarząd Wojewódzki opłacił składkę w pełnej wysokości do ZG.
Realizację planu pracy za rok 2012 przedstawił Wiceprezes ZW Ryszard Kaszuba. Realizacja powyższego planu oceniono bardzo wysoko. Przyjęto również plan pracy ZW na rok 2013, w tym przedstawienie informacji o realizacji uchwały programowej z Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.
W sprawach organizacyjnych omówiono:

  • odbycie zebrań sprawozdawczych w Kołach,
  • sporządzenie sprawozdań z działalności kół w 2012r.
  • opracowanie i przesłanie informacji na strony internetowe,
  • uzwiązkowienie w poszczególnych województwach ( najwyższy wynik 41,42% w woj. warmińsko-mazurskim),
  • posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w dniu 19.12.2012r. w sprawie waloryzacji kwotowej w roku 2012,
  • podjęcie działań związanych z zapobieżeniem obniżki funduszu socjalnego od 01.07.2013 roku o 50%.

Opracował :
Tadeusz Jakubik - Prezes ZW ZEiRP RP w Olsztynie