Zebrania sprawozdawcze za 2016 r. Koła w Łasku i Łowiczu

  • Drukuj

W Kołach ZEiRP RP odbywają się zebrania sprawozdawcze za 2016 rok.

W dniu 14 .01.2017 r.w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łasku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Łasku. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes ZW ZEiRP RP kol. Krzysztof Woźniak oraz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku bryg. Piotr Cały. Otwarcia zebrania i powitania przybyłych dokonał Prezes Zarządu Koła kol. Janusz Grącki.

Odznaką "Zasłużony dla ZEiRP RP" za szczególne zasługi związane z działalnością koła i wielkie zaangażowanie wyróżniony został kol. Mieczysław Kolasa.

W dniu 19.02.2017 r w lokalu GWIOZDA w siedzibie OSP Łowicz odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Łowiczu.

Prezes Koła Leszek Chaicki przywitał przybyłych na zebranie członków oraz zaproszonych gości w osobach Sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi Krystynę Zwierzchowską oraz druha Jacka Chudego - Prezesa Zarządu OP ZOSP RP w Łowiczu.

Przedstawił również sprawozdanie z działalności Koła ZEiRP RP w Łowiczu za rok 2016. Zebraniu przewodniczył kol. Ireneusz Sołtysiak.

Sprawozdanie finansowe przedstawił kol. Jerzy Łukawski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol.Krzysztof Kostrzewa przedstawił protokół z kontroli działalności koła. Stosownie do wniosku KR przeprowadzono glosowanie i udzielono absolutorium Zarządowi Koła za rok 2016.