VI Wojewódzki Zjazd Związku woj. podkarpackiego

  • Drukuj

                       W dniu 25 marca 2015 r. w Rzeszowie odbył sie VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. podkarpackiego.

Wśród gości Zjazdu znaleźli się między innymi:

  •  Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Bogdan Kuliga,
  •  Wiceprezes ZG Związku – kol. Krzysztof Maślankiewicz,
  •  Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych – Wiktor Kowal,
  •  Prezes ZW Stowarzyszenia WP – Józef Mierzwa.

Otwarcia obrad VI Zjazdu Związku dokonał Prezes ZW - Tadeusz Cyrek, który powitał przybyłych na obrady delegatów Zjazdu, Prezesów Kół, członków WKR oraz zaproszonych gości. Następnie uczestnicy Zjazdu chwilą ciszy uczcili pamięć tych wszystkich emerytów i rencistów pożarnictwa z Podkarpacia, którzy w okresie kadencji odeszli na tzw. „wieczną wartę”. Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres 2011 – 2015 przedstawił zebranym Prezes – Tadeusz Cyrek. Z kolei sprawozdanie Skarbnika ZW przedstawiła kol. – Teresa Nycz.

       W imieniu WKR sprawozdanie przedłożył wiceprzewodniczący Komisji kol. – Grzegorz Pszeniczny z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego ZW Związku w Rzeszowie. W dyskusji nad sprawozdaniami,a także w sprawach dotyczących życia związkowego na Podkarpaciu oraz na szczeblu krajowym wypowiadający się uczestnicy Zjazdu, skupili się głównie na zagadnieniach dotyczących:

- instrukcji Finansowej Związku i wynikających z niej zasad naliczania składek oraz wysokości ich podziału pomiędzy poszczególne ogniwa Związku,

- braku i niezbędnej potrzeby opracowania oraz wydania przez Komendanta Głównego PSP jednolitych i czytelnych zasad co do sposobu korzystania ze środków funduszu socjalnego przez wszystkie ZW i Koła Związku – w oparciu o wydane w tym celu instrukcje dla Komisji Socjalnych działających w KW PSP na terenie całego kraju.

Delegaci Zjazdu przyjęli też w tym temacie projekt pisma do Komendanta Głównego PSP oraz zobligowali delegatów na Zjazd Krajowy Związku do przedstawienia wszystkich tych uwag i wniosków pod rozwagę Zjazdu Krajowego i przyszłego Zarządu Głównego Związku.

W przeprowadzonych jawnie wyborach do władz wojewódzkich wybrano 15 osobowy Zarząd Wojewódzki oraz 3 osobową Wojewódzką Komisję Rewizyjną.

Ukonstytuowany na swym I posiedzeniu Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie, powołał na poszczególne stanowiska osoby:

Prezes - Tadeusz Cyrek,

Wiceprezes - Antoni Tokarz,

Wiceprezes - Andrzej Rozpotyński,

Sekretarz - Bogdan Mazur,

Skarbnik - Teresa Nycz,

Członek. Prezydium - Roman Petrykowski,

Członek Prezydium - Janusz Cierpisz.

Natomiast pozostałe osoby - Marek Bączkowski, Jan Marcinkowski, Zbigniew Mróz, Zbigniew Pudełkiewicz, Emil Szczur, Mirosław Szmyd, Jan Świder  i  Roman Ulan– to członkowie ZW. 

Wybrano także Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie: Antoni Lewandowski, Grzegorz Pszeniczny i Zofia Babiec. 

Delegatami na Zjazd Krajowy Związku wybrani zostali: Tadeusz Cyrek, Andrzej Rozpotyński oraz Antoni Tokarzi.

Ważnym akcentem Zjazdu było przyznanie tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku w Rzeszowie dla płk poż. w st.spocz. Stanisława Gajdy – Prezesa ZW w latach 2003 – 2011 oraz Wiceprezesa ZW kadencji 2011-2015.

Na koniec Zjazdu przyjęto uchwałę programową w sprawie kierunków działania ZW oraz Kół Związku woj. podkarpackiego na nową kadencję.