1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Odszedł na wieczną służbę.

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 grudnia 2013 roku

 

zmarł w wieku 66 lat

 

 

bryg. inż. w st. spocz. TRĘBICKI MACIEJ

 


były dowódca JRG PSP nr. 2 w Łodzi,

 

były skarbnik Zarządu Wojewódzkiego

 

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi.

 

Odszedł od nas wieloletni zasłużony funkcjonariusz pożarnictwa odznaczony


Srebrnym Krzyżem Zasługi , Medalem Honorowym im. J.Tuliszkowskiego


i innym odznaczeniami korporacyjnymi.

 

 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013 r. o godz.13 30 na cmentarzu                                                  

pw. Św. Franciszka w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 156/158.

 

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego. 

 

Cześć Jego pamięci!

  Prezes

 Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi

 Ireneusz Mańko

 

30. rocznica śmierci gen. poż. Tomasza Ostrowskiego

Urodził się 22 września 1936 r. w Łucku na Wołyniu. Zmarł 22 listopada 1983 r. w Warszawie, niespełna 7 miesięcy po nominacji generalskiej, która miała miejsce 1 maja 1983 r.

Szkołę Oficerów Pożarnictwa ukończył w 1957 r.

W 1966 r. ukończył studia na Politechnice Poznańskiej uzyskując dyplom inżyniera elektryka. Podjął studia doktoranckie w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Śmierć przerwała pisanie pracy doktorskiej .

Droga do najwyższego dowódcy służby pożarniczej wiodła przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych w Poznaniu (1958 – 1960; 1967 – 1972), Szkołę Podoficerów Pożarnictwa w Poznaniu (1960 – 1967. Do 1974 r. pełniąc służbę na różnych stanowiskach w Poznaniu był nieetatowym wykładowcą w tamtejszej Szkole Chorążych Pożarnictwa), komendant Straży Pożarnych m. Poznania (kwiecień 1972 – lipiec 1974), zastępca komendanta głównego straży pożarnych (lipiec 1974 – sierpień 1981 r.), komendant główny straży pożarnych (od 1. września 1981 r. do dnia śmierci).

Generał Tomasz Ostrowski pełniąc służbę na odpowiedzialnych stanowiskach dokonał wiele w dziedzinie usprawnienia systemu dowodzenia akcjami ratowniczymi, doskonalenia form kształcenia pożarniczego i pełnienia służby, a także poprawy skuteczności działań profilaktycznych. Był mentorem grupy pierwszych absolwentów WOSP inicjujących powstanie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Aktywnie uczestniczył w pracach CTIF. Opublikował w prasie technicznej liczne wartościowe artykuły.

Ogromnym szacunkiem darzył młodych, zdolnych i ambitnych oficerów, dbał o weteranów służby. Posiadał szczególny dar nawiązywania bliskich kontaktów z ludźmi i dokonywania sprawiedliwej oceny ich postaw. Jego autorytet - autentyczny, nie formalny i bezpośredniość w kontaktach z przedstawicielami władz, a w szczególności z władzami szczebla wojewódzkiego istotnie wspierały działania komendantów wojewódzkich straży pożarnych.

Pogrzeb generała Tomasza Ostrowskiego był ogromną manifestacją jedności służby pożarniczej, o którą On tak bardzo dbał i której autentycznie dokonał.

Spoczywa na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim.

Przywołujemy pamięć o naszym dowódcy, przełożonym i wspaniałym człowieku      w rocznicę Jego śmierci.

W imieniu Zarządu Głównego

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Albin Piątkowski

P r e z e s

Opracował:

płk poż. w st. spocz. Stanisław Mazur

Odszedł na wieczną służbę.

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł na wieczną służbę

p.płk poż w st. spocz. Włodzimierz Kobza

 

TUTAJ przeczytasz informację.

Wdzięczny dowód człowieczeństwa.

 

Chciałbym podzielić się pewną szczególną informacją o praktykach coraz częściej mającej miejsce wdzięcznej łączności i pamięci międzypokoleniowej w naszej pożarniczej społeczności.

Oto jedna z nich.

W dniu Święta Zmarłych na grobie moich rodziców w Pucku pojawiła się wiązanka kwiatów z białoczerwoną szarfą i napisem „PAMIĘTAMY” – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Nieżyjący od 12 lat mój Tata był wieloletnim Powiatowym Komendantem Straży Pożarnych: kolejno w Pucku, później Kościerzynie, Kartuzach i znowu w Pucku.

Ten piękny gest wzruszył moje siostry mieszkające w Pucku i regionie, które odwiedzały grób rodziców, ale także i mnie, gdyż przyjąłem go jako dowód wdzięczności młodszego pokolenia strażaków w stosunku do wieloletniego Komendanta szczególnie w tym powiecie. Ten czyn zaimponował mi także i dlatego, że zabiegamy przecież o takie dowody międzypokoleniowej solidarności, które świadczą o wspaniałej kulturze strażaków Państwowej Straży Pożarnej i więzi

z weteranami.

Chciałbym w imieniu całej mojej rodziny i własnym bardzo serdecznie podziękować strażakom z Pucka i Komendantowi Powiatowemu PSP w Pucku Panu mł. bryg. Bartłomiejowi Mollinowi za ten przykład pamięci i polecić go szerokiej naszej duchowej strażackiej łączności z tymi którzy odeszli na wieczną służbę. Obyśmy częściej spotykali na naszej drodze takie dowody szczególnej pamięci na terenie całego kraju.

płk poż. w st. spocz. mgr Albin Piątkowski.

Szczecin, dnia 14 listopada 2013 r.

Odszedł na wieczną służbę.

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 9 listopada 2013 roku zmarł

st. ogn. w st. spocz. Piotr Poliwoda


emerytowany funkcjonariusz KW PSP Opole.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 14.11.2013 godz.12.00 w kościele

pw. Św. Michała w Opolu ul. Wrocławska-Domańskiego.

 

Cześć Jego pamięci.

 

 

Śp. st. ogn.w st. spocz. Piotr Poliwoda urodził się 6 września 1948 roku.Po ukończeniu

szkoły podstawowej,rozpoczął naukę w 1963 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej,

równocześnie pracując jako uczeń w zawodzie ślusarskim w Zakładach Mechanicznych

Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „OFAMA” w Opolu.

Po ukończeniu szkoły zawodowej ,pracował nadal w „Ofamie” . W 1967 roku został  

powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej,gdzie ukończył kurs

kierowców kategorii obecnej „C” i „E”.Po zakończeniu służby wojskowej, rozpoczął służbę z

dniem 6 listopada 1969 roku w Miejskiej Komendzie Strażzy Pożarnych w Opolu, przy ul.

Ozimskiej 53, na stanowisku kierowcy w podziale bojowym w systemie zmianowym 24

godziny służby na 24 godziny wolnego.

Z dniem 1 marca 1971 roku został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej Straży

Pożarnych w Opolu na stanowisko kierowca-mechanik. W czasie służby uzyskał wymagane

kwalifikacje pożarnicze, w tym :kurs kierowców I stopnia w 1973 roku w Wojewódzkim

Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Raciborzu,kurs kierowców II stopnia w 1979 roku w

WOSzP w Opolu-Filia w Nysie.

Równocześnie podwyższał swoje kwalifikacje cywilne, kończąc kurs spawania

elektrycznego oraz uzyskując dyplom mistrzowski w rzemiośle mechanika pojazdowa.

Kwalifikacje jego zostały wykorzystane,powierzając jemu także funkcję nieetatowego kierownika zmiany Zakładowego Warsztatu Samochodowego przy KWSP Opole. Od 1976 roku pełnił służbę w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Opolu, podległym

KWSP Opole. Podczas reorganizacji ochrony przeciwpożarowej w 1992 roku, od 1 kwietnia 1992 roku do 30 czerwca 1992 roku pełnił służbę w Oddziale Zawodowej Straży Pożarnej przy Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Opolu, ul. Budowlanych 1 na stanowisku

kierowca - mechanika z dniem 1 lipca 1992 roku- z chwilą utworzenia Państwowej Straży

Pożarnej został przeniesiony na stanowisko kierowcy do Szkoły Podoficerskiej PSP w Opolu.

Na emeryturę został przeniesiony z dniem 31 października 1992 roku.

W czasie pełnienia służby brał udział w likwidacji dużych i groźnych pożarów oraz

 

innych zdarzeń, w tym:

 

- gaszenia pożaru Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach w 06.1971 r

 

- gaszenia pożaru w Zakładach Chemicznych w Blachowni Sl. W 06.1971 r.

 

-gaszenia pożaru Zakładów Drobiarskich w Opolu w lutym 1977 roku

 

-gaszenia pożaru magazynów WPHW w Opolu w 1980 roku

 

-gaszenia pożaru ropy w Karlinie w styczniu 1981 roku

 

-gaszenia pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w sierpniu 1992 roku

 

-likwidacji skutków powodzi w Opolu w :1985 roku,1997 roku

 

Za swoją działalność zawodową został wyróżniony :

 

-medalem „Za ofiarność i odwagę w ratowaniu życia i mienia” w 1971 roku

 

-medalami :brązowy,srebrny,złoty „Za zasługi dla pożarnictwa”

 

-odznakami „Wzorowy Kierowca”

 

-Odznaką „Zasłużony Opolszczyźnie”

 

-Odznaką „Zasłużony dla górnictwa naftowego i gazownictwa”

 

-”Brązowym Krzyżem Zasługi”

 

- licznymi pisemnymi pochwałami,

 

Podczas pełnienia służby zakładał NSZZ „Solidarność” w KWSP w Opolu w 1980 roku, a od

1981 roku był pierwszym Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność” przy

KWSP Opole,skupiającej strażaków z woj. opolskiego.

Śp. st. ogn. w st. spocz. Piotr Poliwoda był sumiennym,pracowitym,rzetelnym w wykonywaniu powierzonych mu zadań. Miał swoje zdanie i umiał go bronić.

Bardzo zaangażowany był w działalność społeczną w strukturach ZOSP RP . Jako 

konserwator sprzętu silnikowego był zatrudniony w Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu-Szczepanowicach od 25.10.1972 roku ,pełniąc społecznie funkcję kierowcy.

Był członkiem wspierającym Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa

Wodnego w Opolu, OSP w Opolu-Bierkowicach.

Przez kilka kadencji pełnił funkcje:Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego w Opolu, Prezesa Zarządu Powiatowego w Opolu,członka Zarządu Wojewódzkiego w Opolu,

Przewodniczącego Wojewódzkiego Sadu Honorowego ,Przewodniczącego

Komisji d/s Młodzieży.

Za działalność w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej, został wyróżniony jej najwyższym odznaczeniem-

Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”

 

 

Kolego Piotrze! - żegnamy Ciebie w imieniu całej braci strażackiej, niech Ziemia

 

Opolska na której żyłeś i wiernie służyłeś ,przyjmie Ciebie na wieczną służbę i „Niech Ziemią Lekką Ci Będzie”.

 

Cześć Twojej Pamięci!

 

Spoczywaj w Pokoju!

 

Opole, dnia 14 listopada 2013 roku

 

 

 

Licznik odwiedzin

8518760
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
340
832
6723
7878433
26543
39695
8518760