1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Obradował Zarząd Główny.

W dniach 9-10 czerwca br. w Otwocku obradował Zarząd Główny naszego Związku. W obradach uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Zarządów Wojewódzkich.

Obrady dotyczyły przygotowań do uroczystości 20-lecia naszego Związku, planowanych na 28 sierpnia 2014 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej.

Przyjęto główne założenia do scenariusza uroczystości, listę gości oraz ustalono wiele innych spraw do realizacji tego przedsięwzięcia.

Ponadto obrady zaszczycił swoją obecnością kol. Zdzisław Czarnecki tj. Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, który w bardzo szeroki sposób przedstawił działania i zmiany w kierunkach dotychczasowych działań Federacji.

Następnie ZG zapoznał się z sytuacją finansową Związku, jak również z wieloma działaniami Prezydium od ostatniego posiedzenia Zarządu, jak również z wynikami dotychczasowej działalności i pracy Komisji d.s. zmian w Statucie.

Obradom przewodniczył Prezes kol. Albin Piątkowski.

 

 

 

 

 

Dni ochrony p.poż. w woj. zachodnio-pomorskim.

Miesiąc maj to czas aktywnych uroczystości, spotkań i prac w środowisku ochrony przeciwpożarowej, to czas licznych spotkań weteranów pożarniczej służby, organizowanych w szczególności przez organizacje Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednym z takich akcentów w województwie zachodniopomorskim było posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Szczecinie, zorganizowane w połowie maja z udziałem prezesów zarządów kół, skarbników oraz niektórych aktywnych działaczy z tego środowiska.

Zaznaczyć trzeba w tym miejscu, że liczny udział przedstawicieli kół był możliwy dzięki zapewnieniu dojazdu na to spotkanie przez komendantów powiatowych PSP, którzy uczestniczyli w swojej służbowej odprawie. Na takie organizacyjne połączenie dojazdu wyraził zgodę Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Henryk Cegiełka – któremu w tym miejscu jeszcze raz za to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również komendantom powiatowym(miejskim) PSP za zapewniony przejazd dla uczestników tego spotkania.

W porządku posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego były sprawy dotyczące:

 • Szkolenia skarbników zarządów kół na podstawie Instrukcji Finansowej Związku EiRPRP.

 • Zapoznania z harmonogramem przebiegu uroczystości związanych z obchodami 20 lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na wszystkich szczeblach,

 • Wprowadzenia ubezpieczenia grupowego w TU Allianz wg programu „Strażak Emeryt 2014”.

 • Problematyki związanej z funduszem socjalnym dla emerytów, rencistów i ich rodzin,

 • Sprawy organizacyjne w tym dotyczące oceny działań kół przedstawianych w opracowywanych rocznych sprawozdaniach.

Ustalono, że tak jak w latach ubiegłych – w miesiącu grudniu – będziemy organizowali uroczyste spotkanie z okazji 20 lecia na terenie województwa, połączone z przesuniętymi dla weteranów służby pożarniczej obchodami Dnia Strażaka i Nowym Rokiem.

W tej sytuacji na liczne sugestie prezesów kół – Zarząd Wojewódzki wyraził zgodę na organizację takich obchodów 20 lecia w powiatach – przed uroczystością wojewódzką ale po obchodach centralnych - pod warunkiem uzgodnienia z Zarządem Wojewódzkim – osób do wyróżnień, przewidzianych na szczeblu wojewódzkim.

Szkolenie skarbników zarządów kół i informację o realizacji finansów prowadził kol. Jan Rysz Skarbnik ZW. Generalnie stan w tym zakresie oceniono jako pozytywny, gdyż zobowiązania kół także co do płatności za zamówione medale i wydawnictwo zostały zrealizowane. Dokonaliśmy także wpłaty za składki do Zarządu Głównego za I kwartał 2014 r.

Zapoznanie z programem ubezpieczenia grupowego emerytów pożarnictwa i ich rodzin przeprowadzili pracownicy TU Allianz. Przedstawiono także materiały informacyjne dla uczestników. Na liczne pytania uczestników tego spotkania udzielono szczegółowych odpowiedzi, a poza tym uzgodniono, że dodatkowe materiały co do zgłoszonych pytań zostaną sporządzone i przesłane do kół. Część tych wyjaśnień i materiałów pomocniczych została już wykonana i przesłana do kół ale również do wykorzystania w zarządach wojewódzkich.

Naszym zdaniem podobne spotkania z pracownikami TU Allianz powinny być zorganizowane we wszystkich województwach aby emeryci i renciści otrzymali szczegółową informację w tej sprawie. Warunkiem powodzenia tej wielkiej akcji jest jednak dotarcie z informacją do osób zainteresowanych tym ubezpieczeniem. Prowadzące tą akcje TU Allianz jest w stanie obsłużyć takie spotkania również w województwach, przy czym wskazane jest wcześniejsze sygnalizowanie takich terminów.

Omawiając stan naszej organizacji wrócono uwagę na znaczące ruchy w ilości członków. Stan ten albo nie zmienił się w stosunku do 2012 r. albo się nieznacznie zmniejszył. Jest kilka przypadków przyjęcia do kół nowych członków, przy czym w większości strażacy odchodzący aktualnie na świadczenia emerytalne ( a w całym województwie było ich w roku 2013 – 47) nie są w większości zainteresowani wstąpieniem do naszej organizacji. Dotyczy to przede wszystkim środowiska wielkich miast. Podkreślono, że największy wzrost stanu członków miał miejsce w ubiegłym roku w Kole Białogard ( 10 osób), gdzie prezesem zarządu jest kol. Jerzy Suszyński. Gratulujemy.

W części obejmującej problematykę emeryckiego funduszu socjalnego uczestniczył Pan st. bryg. Mieczysław Cierpicki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na konieczność weryfikacji praktycznego uwzględniania stanu dopłat do kupowanych leków przez emerytów, mających wskazania medyczne do ciągłości takiego leczenia, na praktycznie zaporowe decyzje co do dopłat dla uczestników wycieczek, których od kilku lat w naszym województwie nie ma. Na zwiększenie tego poziomu w skali całego funduszu który określony jest tylko na poziomie 2 %, na określanie wysokości dopłat dla uczestników wycieczek przed wyjazdem aby wiedzieli oni na jaka kwotę mogą liczyć. Zwrócono również uwagę na istniejące jeszcze utrudnienia w przypadkach niektórych emeryckich środowisk w odniesieniu do dopłat za ich spotkania.

Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu Komendant Cierpicki wiążące jest w rozpatrywaniu takich dopłat w kierownictwie Komendy Wojewódzkiej – stanowisko naszych przedstawicieli w komisji socjalnej, najbardziej znających z autopsji daną sytuację naszych wnioskodawców. Uzgodniono, że w wyniku zgłoszonych uwag kolejne usprawnienia będą wprowadzane po wspólnych rozmowach naszego Zarządu z Komendantem Wojewódzkim.

Tak szerokie grono uczestników tego posiedzenia pozwoliło na omawianie szerszej problematyki i przeprowadzenie szczegółowszych analiz oraz z jednej strony przedstawienie stosownych wniosków do działania zarządu wojewódzkiego a z drugiej strony jest to pomocne dla działań zarządów kół jako podstawowych ogniw naszego Związku.

Fot. Włodzimierz Surdy                                               Opracował: Albin Piątkowski       

 

 

 

Relacja ze spotkania z Jubilatem.

 

 

W końcowych dniach miesiąca kwietnia 2014 r. miało miejsce spotkanie w Czarnkowie przedstawicieli weteranów służby pożarniczej – pod auspicjami Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej – z nestorem Polskich Strażaków – Panem płk poż. Władysławem Pilawskim – który w dniu 29 grudnia 2013 r skończył 100 lat.

 

W swojej przebogatej i heroicznej drodze życiowej Jubilat przez 45 lat pełnił służbę w różnych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a przez 22 lata na stanowisku Zastępcy Komendanta Głównego Straży Pożarnych – do chwili odejścia na emeryturę.

 

W swej zawodowej drodze w kraju i we współpracy z pożarnikami zagranicznymi Jubilat wykazał się szczególną wszechstronnością zawodową i kreatywnością, a po odejściu ze służby zawodowej rozwija kolejny ze swoich talentów historyka – dokumentalisty, opracowując szereg pozycji książkowych z zawodowego i ochotniczego pożarnictwa, a także liczne referaty i artykuły.

 

Szczególna droga życiowa Pana płk Władysława Pilawskiego opisywana jest i prezentowana w wielu publikacjach autorskich Jubilata oraz pracach innych autorów jak również w licznych dokumentach, a także w filmie biograficznym pt: „Pułkownik Pożarnictwa Władysław Pilawski – Nestor Polskich Strażaków” – opracowany w TV Wielkopolska.

 

Studiując dostępne materiały o drodze życiowej Jubilata, która jest immanentnie związana z zawodem pożarnika – czerpać można wspaniałą naukę o Wielkim Polaku, Patriocie, Współtwórcy Polskich Organów Ochrony Przeciwpożarowej, Człowieku naszej służby, będącym przykładem i wzorem szlachetności, skromności oraz heroicznej pracy dla Polski, dla nas i młodszych pokoleń.

 

Uczestnikami spotkania z Czcigodnym Jubilatem byli niektórzy Jego ówcześni współpracownicy z KGSP i niektórzy byli komendanci wojewódzcy straży pożarnych oraz działacze naszego Związku:

 

 • płk poż. w st. spocz. Zdzisław Radny b. Zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnych,

 • nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński,

 • płk poż. w st. spocz. Krzysztof Wargenau,

 • płk poż. w st. spocz. Henryk Jaworski,

 • płk poż. w st. spocz. Jan Nowak,

 • płk poż. w st. spocz. Andrzej Waligórski,

 • płk poż. w st. spocz. Stanisław Mazur,

 • płk poż. w st. spocz. Zenon Freitag,

 • st. bryg. w st. Spocz. Jan Naranowicz,

 • st. bryg. w st. spocz. Ryszard Urbański,

 • mł. bryg. w st. spocz. Marian Puziak,

 • kpt. w st. spocz. Władysław Kaczmarek,

 • płk poż. w st. spocz. Albin Piątkowski.

 

W spotkaniu uczestniczyli również Pan bryg. Jacek Kwapis – Komendant Powiatowy PSP ( powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego) oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Pan mł. bryg. Adam Kotiuszko.

 

Żałujemy, że ze względu na swoją chorobę nie mogło być z nami kilku innych współpracowników Jubilata, którzy zadeklarowali wcześniej zamiar swego uczestniczenia w tym spotkaniu.

 

Okolicznościowe spotkanie z Jubilatem rozpoczęło się wprowadzeniem przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP obejmującym między innymi charakterystykę powiatu ze wskazaniem na podstawowe zadania realizowane w powiecie, na występujące zagrożenia, na stan bazy oraz wyposażenie jednostek PSP i OSP w szczególności z KSR.

 

Mała dygresja w tym miejscu – zaobserwowaliśmy zadziwiającą pamięć Pana Pułkownika, który pomimo wieloletniej przerwy od ostatniego spotkania z wieloma uczestnikami spotkania – nie potrzebował naszego przedstawienia się – bowiem niemal wszystkich ubiegał sam wymieniając nasze nazwiska. Tylko podziwiać i pogratulować oraz życzyć by stan ten trwał nieprzerwanie.

 

Część oficjalną rozpoczęliśmy od odczytania i wręczenia JUBILATOWI listu z życzeniami - w stylu oprawy „RETRO” – przedstawionego przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu wszystkich weteranów pożarniczej służby.

 

Natomiast pamiątkowy grawerton – przygotowany przez kolegów z naszego Związku w Opolu – wręczył Jubilatowi drugi współgospodarz tej niecodziennej jubileuszowej uroczystości Pan nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński – były wieloletni Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych, a następnie Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu.

 

Po tej części oficjalnej koledzy obecni na spotkaniu w swoich niejednokrotnie bardzo emocjonalnych wystąpieniach – kończonych szczególnymi i tradycyjnymi ciepłymi strażackimi życzeniami – wspominali o najważniejszych wydarzeniach i swoich refleksjach z bardzo odległego okresu służby pod kierownictwem Jubilata. Było w nich wiele nieznanych dotąd sytuacji i okoliczności towarzyszących ówczesnym wydarzeniom w naszej służbie.

 

Kuluminacyjnym punktem w tej części spotkania było wystąpienie Pana plk. Pilawskiego który przedstawił niemal fotograficzną drogę tworzenia ochrony przeciwpożarowej od okresu powojennego, przez powołanie państwowych organów ochrony przeciwpożarowej ich ewolucję, wskazywał na utrudnienia na które napotykano w swoich działaniach – niejednokrotnie nam nieznane i wyraził swoje zadowolenie w związku z dochodzeniem do dzisiejszej organizacji Państwowej Straży Pożarnej wyrażając nadzieję, że będzie towarzyszyło nam wszystkim łączenie wspólnego dorobku i zawodowa solidarność, bowiem wszyscy razem służyliśmy i nadal pełniona jest w PSP taka służba dla społeczeństwa, które nas wszystkich tak bardzo wysoko ocenia.

 

Wszyscy obecni na tej uroczystości wyrazili swoje zgodne życzenie aby tak też się stało, bowiem oczekują pełnej realizacji takiej misji zawodowej i społecznej poprzez naszą emerycką organizację.

 

Dziękujemy w tym miejscu Panu gen. brygadierowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz panom komendantom wojewódzkim PSP w Kielcach i Szczecinie za umożliwienie nam skorzystania z pojazdów PSP w celu uczestniczenia w tej szczególnej uroczystości jubileuszowej oraz spotkania się z naszym wieloletnim Przełożonym, Dowódcą i Współtwórcą wysokiej pozycji polskiego pożarnictwa.

 

Dziękujemy Panu Komendantowi i Zastępcy Komendanta PSP w Czarnkowie za gościnę i pomoc w organizacji uroczystości.

 

Uczestnicy spotkania otrzymali książkę – biograficzną o 100 letniej drodze życiowej Jubilata opracowaną przez Łukasza Łukasiaka.

 

Od Pana nadbryg. Ryszarda Kamińskiego otrzymałem wydanie historyczne dotyczące Zawodowej Straży Pożarnej Aglomeracji Poznańskiej, która ukazała się z okazji 137 rocznicy powołania tej jednostki oraz Książkę autorstwa Andrzeja Zarzyckiego „ Poznań - o dziejach walki z pożarami w latach 1253 – 2008”. Za wszystkie te dzieła serdecznie dziękujemy.

 

Zdjęcia: ŁUKASZ ŁUKASIAK                            Opracował: ALBIN PIĄTKOWSKI

 

Poniżej relacja zdjęciowa.

 

 

 

Otrzymaliśmy życzenia.

Z OKAZJI"DNIA STRAŻAKA"WSZYSTKIM FUNKCJONARIUSZOM, PRACOWNIKOM CYWILNYM EMERYTOM I RENCISTOM ORAZ WETERANOM POŻARNICTWA SKŁADAM TĄ DROGĄ SERDECZNE ŻYCZENIA.

WASZA FORMACJA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZE ZAUFANIE I UZNANIE ZA DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA I ŚRODOWISKA NATURALNEGO. ŻYCZĘ SPEŁNIENIA PLANÓW I ZAMIERZEŃ ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI OSOBISTEJ. NIECH PODEJMOWANE PRZEZ WASZE ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZYNIOSĄ SATYSFAKCJĘ I BĘDĄ INSPIRACJĄ DO DALSZYCH DZIAŁAŃ.

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP
      HENRYK BOROWIŃSKI

Licznik odwiedzin

8518679
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
259
832
6642
7878433
26462
39695
8518679