1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Informacja z łódzkiej narady jeszcze raz.

Człowiek jest tyle wart, na ile pozostawi wśród ludzi

dobrych działań i dobrych wspomnień. Refleksja z łódzkiej narady.

Powyższe humanistyczne motto towarzyszyło organizatorom i uczestnikom Narady Szkoleniowej Koordynatorów Działalności Socjalno Zdrowotnej, która odbyła się w Łodzi w dniach 17- 18 września 2014 roku. W tej tematycznie pierwszej naradzie uczestniczyło trzydziestu przedstawicieli czterech największych stowarzyszeń tworzących Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej reprezentujących środowiska mundurowe: Bydgoszczy, Gdańska, Kalisza, Kielc, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Słupska, Warszawy i Zielonej Góry, którym na sercu leży dobro organizacyjnych działań wynikających z solidarności międzyludzkiej i więzi zawodowej środowisk mundurowych zmierzających do tworzenia konstruktywnej pomocy dla niepełnosprawnych lub z ograniczoną sprawnością ruchową weteranów służby w resortach mundurowych i przeciwdziałając wykluczeniu tych osób z życia społecznego i środowiskowego.

W gościnnych warunkach stworzonych na bazie Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przez kolegów „środowiska mundurowego” z Łodzi i przy przyjaznej aurze pogodowej oraz koleżeńskiej można było spokojnie i merytorycznie podyskutować na trudne tematy socjalne i zdrowotne, a także i organizacyjne oraz dobrze pojętego i spożytkowanego koleżeństwa dla dobra członków naszych federacyjnych organizacji.

Po tematycznym otwarciu narady szkoleniowej przez Prezydenta Federacji Kol. Zdzisława Czarneckiego zastanawialiśmy się jaka powinna być w obecnych warunkach społecznych i gospodarczych organizacyjna rola Zarządu FSSM RP oraz jej organizacyjnych ogniw w kreowaniu działań niosących pomoc socjalną i zdrowotną dla weteranów służb mundurowych. Ten nadrzędny temat był merytorycznym nurtem podjętych kolejnych tematów. O aktywnym starzeniu się i aspektach społeczno prawnych na bazie swoich naukowo- publicystycznych publikacji mówił w swoim informacyjnym wykładzie kol. płk dr Czesław Marmura – wiceprezes ds. socjalno – zdrowotnych Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odpowiedzi na postawione pytania – jak dzisiaj odnaleźć drogę dla realizacji statutowych działań i zwiększania aktywności społecznej seniorów mundurowych w warunkach ograniczonych finansowych możliwości pozyskania środków od resortów mundurowych, a także funkcjonowanie w Polsce od kilku lat rządowych programów operacyjnych Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i programów Aktywności Społecznych Osób Starszych szukał kolejny wykładowca - zaproszona przez organizatorów narady Pani mgr Patrycja Wojtaszczyk z Kancelarii Urzędu Marszałka Województwa Łódzkiego. Metodyczna i merytoryczna dawka informacji o metodyce przygotowania oferty do pozyskania środków finansowych w ogłaszanych konkursach przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej celem pozyska środków z programów operacyjnych FIO i ASOS wzbudziła duże zainteresowanie uczestników narady. Z merytorycznym zaciekawieniem odbierano kolejne dawki informacji o metodyce przygotowania takich ofert konkursowych. Po merytorycznych pytaniach kol. Tadeusza Śliwy z ZEiRP RP reprezentującego na naradzie środowisko mundurowe Opola uczestnicy narady wyrażali żal, ale także i nadzieję, że sprzyjającą atmosferę urzędniczą i przyjaznych metodycznych urzędników będą mogli spotkać także poza Opolem i Łodzią, kiedy podejmą się pisania tych ofert. W kolejnym wystąpieniu podjęto rozważania jak udzielać pomocy paliatywno – hospicyjnej w domu chorego - członków organizacji służb mundurowych w oparciu o przykład doświadczeń łódzkich: a) funkcjonowania Wojskowego Biura Emerytalnego w zakresie realizacji tych zadań zawartych w Rozporządzeniu MON z dn. 24.06. 2009 r., które przedstawił dyrektor tego biura Pan mgr Witold Brzeziński; b) doświadczeń Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP W tym Komisji Socjalno – Zdrowotnej ZW ZŻWP); c) doświadczeń funkcjonowania Firmy Usługowej Złota Jesień Weterana – Opieka Irena Trocińska, założonej 1 czerwca 2010 r. oba problemy (pkt a i b) zostały zaprezentowane przez wiceprezesa ds. socjalno- zdrowotnych ZW ZŻWP kol. płk. dr. med. Ryszarda Serbiaka. Problematyka łódzkich doświadczeń zaprezentowana w powyższych wystąpieniach wzbudziła zainteresowanie kolegów reprezentujących na naradzie ZŻWP. Do dyskusji z merytorycznym głosem włączył się uczestniczący w naradzie Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej Pan płk SW mgr Grzegorz Domaszewicz, który wskazał na niektóre aspekty prostszych rozwiązań w problematyce socjalnej, które są stosowane w jego resorcie. Bardzo duże zainteresowanie uczestników narady wzbudziła prezentacja i merytoryczna informacja o funkcjonowaniu kompleksowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, hospicyjno paliatywnej oraz opiece niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kaśminie koło Mińska Maz., które zostały przedstawione prze Pana mgr. Jacka Świeżewskiego i Panią lek. med. Katarzynę Święć. Na podkreślenie zasługuje nowoczesny potencjał leczniczo – opiekuńczy tej placówki, a zwłaszcza dyspozycja około 150 łóżek geriatryczny (najnowsze publikacje wskazują, iż w Polsce funkcjonuje około 700 łóżek geriatrycznych przy europejskiej normie 7000 łóżek obowiązujących dla naszego kraju – przyp. Autora). Kompleksowo do podjętych tematów i poruszonych problemów odniósł się łódzki senator RP Maciej Grubski – wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, także od 2013 roku Honorowy Członek Związku Żołnierzy WP uczestniczący w naradzie. Bardzo ciekawe merytoryczne i ekspresyjne wystąpienie Pana Senatora Macieja Grubskiego zostało odebrane przez uczestników z nadzieją, że w polskim parlamencie są ludzie sercem i przyjaźnią związani ze środowiskiem mundurowym, dla których obszar trudnych problemów socjalnych i zdrowotnych jest i będzie przedmiotem troski ich działań. Podtrzymał swoją deklarację złożoną w Łodzi na Posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w listopadzie 2013 roku w obecności prezesa ZŻWP gen. dyw. dr. F. Puchały o wspieranie działań organizacyjnych zmierzających do zorganizowania przez Związek Żołnierzy lub Federację Domu Weterana Służby.

Problematykę merytorycznych problemów podjętych podczas narady podsumował moderator narady płk dr Czesław Marmura, który podziękował wykładowcom i uczestnikom narady dedykując im humanistyczne motto Phila Bosmansa dla podejmowania w przyszłości działań „Spróbuj pozostać młodym i zarazić innych swą radością i optymizmem. Wtedy także stary zardzewiały świat wokół ciebie znów będzie młody i pełen zapału”. Następnie przedstawił projekt Apelu Uczestników Narady do Prezesów Zarządów: Wojewódzkich, Okręgowych, Rejonowych i Kół, a także działaczy stowarzyszeń tworzących Federację o podjęcie organizacyjnych działań (patrz treść Apelu – przyp. Autora). Apel został przyjęty jednogłośnie z sugestią zamieszczenia go we wszystkich mediach stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji. Efekty i organizacyjny wysiłek podsumował Prezydent Federacji kol. Zdzisław Czarnecki, który podkreślił wysiłek łódzkich organizatorów kol. Janusza Kwietnia, Kol. Czesława Marmury, Ireneusza Mańko, kol. Zdzisława Pełki i kol. Franciszka Piecucha, którzy stworzyli dla uczestników narady przyjacielską atmosferę i sprawną organizację logistyczną, aby taka narada mogła się odbyć i przynieść w przyszłości merytoryczne i metodyczne efekty dla naszych stowarzyszeń. Jednocześnie podkreślił, że Zarząd Federacji będzie myślał o zorganizowaniu w przyszłości podobnych narad i konferencji, które tematycznie będą związane z głównymi kierunkami działań nakreślonymi w marcu 2014 roku na II Kongresie FSSM RP. Jednym z merytorycznych tematów zasygnalizowanych przez kol. Czesław Marmurę będzie „Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego żołnierzy, funkcjonariuszy, weteranów służby i ich najbliższych”.

Płk dr n. hum. Czesław Marmura

 

Apel

Uczestników Narady Koordynatorów Działalności Socjalno Zdrowotnej

w Stowarzyszeniach tworzących FSSM RP

odbytej w Łodzi w dniach 17- 18 września 2014 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Mamy świadomość, że otaczająca nas rzeczywistość wymaga podjęcia działań ponad miarę możliwości finansowych każdego podmiotu organizacyjnego wchodzącego w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. To świadczenie pomocy wynikać powinno nie tylko z obowiązku nakreślonego w naszych statutach, a przede wszystkim z solidarności międzyludzkiej i więzi zawodowej środowisk mundurowych.

Możliwości takich działań potrafią znaleźć działacze, wolontariusze i wszyscy ci, którzy bez względu na trudności, indywidualnie świadczą pomoc osobom potrzebującym w naszych środowiskach. Emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin, w szczególności samotni i obłożnie chorzy, w tym kombatanci i inwalidzi wojenni mogą liczyć na wsparcie ze strony poszczególnych ogniw organizacyjnych tworzących naszą Federację.

Szanowni Prezesi Zarządów Wojewódzkich, Okręgowych, Rejonowych i Kół !

Powołując się na zapisy statutowe, uchwały programowe przyjęte na ostatnich zjazdach krajowych stowarzyszeń tworzących FSSM RP oraz na II Kongresie Federacji w części dotyczącej działalności socjalno- zdrowotnej, uczestnicy niniejszej Narady zwracają się z gorącą prośbą do Zarządów Wojewódzkich, Zarządów Okręgowych i Rejonowych oraz Zarządów Kół, koordynatorów, organizatorów opieki oraz wszystkich działaczy naszej Federacji uczestniczących w tej jakże potrzebnej działalności z następującym apelem:

  1. Podjęcia organizacyjnych działań zmierzających do ustawowych zmian rewaloryzacji emerytur i rent mundurowych.

  2. Utworzenia struktur organizacyjnych kontynuowania opieki nad obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi świadczeniobiorcami mundurowymi.

  3. Aktywnego współdziałania komisji socjalno – zdrowotnych w poszczególnych podmiotach organizacyjnych z instytucjami emerytalno – rentownymi Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w oparciu o resortowe rozporządzenie i regulaminy w celu pomagania w przygotowaniu wniosków o pomocy socjalnej i wyjaśnianiu wnioskodawcom o warunkach udzielania takiej pomocy.

  4. Propagowania w środowisku świadczeniobiorców wojskowych i mundurowych o możliwościach oraz warunkach udzielanej pomocy przez fundacje takie jak: w resorcie MON wykonuje Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

  5. Inspirowania własnych komisji socjalno – zdrowotnych (wojewódzkich i rejonowych) oraz Kół do uaktywnienia placówek opieki medycznej na rzecz świadczeniobiorców mundurowych.

  6. Zreorganizowania działalności socjalno – zdrowotnej opierając się na Kole jako podstawowym ogniwie każdego Związku naszej Federacji opartym o dobre koleżeństwo i przyjazne relacje sąsiedzkie.

  7. Potraktujmy rok 2014 i przyszły 2015 do przygotowania tej reorganizacji poszczególnych ogniw socjalno – zdrowotnych naszych związków wchodzących w skład FSSM RP w warunkach ograniczonych możliwości otrzymania resortowego wsparcia finansowego wykorzystując do tego celu w dyskusji związkowe media i inne formy organizacyjnych przedsięwzięć.

W imieniu Uczestników Narady Apel podpisali:

Prezydent Federacji Stowarzyszeń

Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Organizator Merytoryczny Narady

Zdzisław Czarnecki

Płk dr n. hum. Czesław Marmura

Łódź, 18 września 2014 r.

Poniżej relacja zdjęciowa raz jeszcze. 

Licznik odwiedzin

8518712
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
292
832
6675
7878433
26495
39695
8518712