1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

PIT za 2017: Zasiłek pielęgnacyjny a ulga rehabilitacyjna dla opiekunów

PIT za 2017: Zasiłek pielęgnacyjny a ulga rehabilitacyjna dla opiekunów

W pojęciu dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika mieszczą się wszystkie uzyskane przez te osobę dochody, w tym zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Jedynym wyjątkiem są alimenty na rzecz dzieci, o których mowa w tej regulacji. W konsekwencji w zakresie kwalifikowania zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej do dochodu osoby niepełnosprawnej przepisy ustawy nie uległy zmianie - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

 

Interpelacja nr 19987 do ministra finansów w sprawie utraty prawa do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej

 

Szanowna Pani Minister!

W styczniu rodziny dorosłych, niezdolnych do pracy niepełnosprawnych dowiedziały się, ze wielu z nich straciło prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej. Jak wskazują, w styczniu dowiedzieli się, ze w wyniku zmiany przepisów do przychodu osób niepełnosprawnych za 2017 r. ma być wliczony zasiłek pielęgnacyjny. Stad pomimo zwiększenia limitu dochodów osób niepełnosprawnych tj. do kwoty 10080 zł, w większości

przypadków, po wliczeniu zasiłku pielęgnacyjnego, kwota ta zostanie przekroczona i tym samym rodziny niepełnosprawnych nie beda mogły odliczyc wydatków poniesionych na ich utrzymanie. Te zmiany sa o tyle niezrozumiałe, ze skoro podwyższono limit to chyba po to aby wiecej osób skorzystało z ulgi.

 

Majac na uwadze powyższe proszę o zajecie stanowiska w tej sprawie i udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

 

Czy zostaną podjęte prace nad zmiana przepisów, które jasno okresla, iz do dochodu nie wlicza się wypłacanych świadczeń związanych z niepełnosprawnością? Wówczas opiekunowie odliczyliby wydatki na niepełnosprawnych niezdolnych do pracy, którzy nie maja innych dochodów.

 

Poseł Katarzyna Osos

20 lutego 2018 r.

 

Odpowiedz na interpelacje nr 19987 w sprawie utraty prawa do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej

 

Szanowny Panie Marszałku,

 

odpowiadając na interpelacje Pani Poseł Katarzyny Osos nr 19987 w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie korzystania z ulgi na cele rehabilitacyjne, uprzejmie informuje.

Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, ze zm.), zwanej dalej "ustawa", odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osoba niepełnosprawna lub podatnika, na którego

utrzymaniu sa osoby niepełnosprawne.

 

Dla uznania, na gruncie przepisów ustawy, ze podatnik posiada na utrzymaniu osobę niepełnosprawna musza zostać spełnione kryteria określone w art. 26 ust. 7e ustawy. Z ulgi na cele rehabilitacyjne mogą bowiem skorzystać osoby mające na utrzymaniu następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza sie alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.

 

Brzmienie tej regulacji zostało nadane ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

W stosunku do brzmienia przepisu obowiązującego przed zmiana podwyższony został limit dochodu osoby niepełnosprawnej z 9 120 zł do 10 080 zł, a ponadto dodano drugie zdanie wyłączające z dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika kwoty alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, czyli dzieci:

- małoletnich,

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalna,

- do ukończenia 25 zżycia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiąca iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

 

W myśl definicji pojęcia dochodu zawartej w art. 9 ust. 2 ustawy, przez dochód należy rozumieć dodatnia różnice pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. W świetle powyższego w pojęciu dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika mieszczą sie wszystkie uzyskane przez te osobę dochody, w tym zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Jedynym wyjątkiem są alimenty na rzecz dzieci, o których mowa w tej regulacji. W konsekwencji w zakresie kwalifikowania zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej do dochodu osoby niepełnosprawnej przepisy ustawy nie uległy zmianie.

 

Jednocześnie uprzejmie informuje, ze obecnie nie są prowadzone prace w kierunku wyłączenia świadczeń związanych z niepełnosprawnością z dochodu osoby niepełnosprawnej branego pod uwagę przy ustalaniu, czy osoba ta pozostaje, czy tez nie pozostaje, na utrzymaniu podatnika.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Paweł Gruza

Warszawa, 14 marca 2018 r.

Artykuł ze strony www.podatki.biz

Informacja otrzymana od kol. Albina Piątkowskiego

Licznik odwiedzin

7382336
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
332
999
8467
6744939
3053
34232
7382336