1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Stowarzyszenie musi prowadzić pełną ksiegowość ?

Interpelacja nr 33457 do ministra finansów w sprawie zmian sposobu rozliczania stowarzyszen non-profit

Szanowny Panie Ministrze!

Stowarzyszenia non-profit postuluja by do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowosci i niektórych innych ustaw wprowadzic poprawki, które zwolniłyby stowarzyszenia z obowiazku prowadzenia pełnej ksiegowosci na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Zdaniem stowarzyszen wprowadzenie limitu dotyczacego zwolnienia z obowiazku prowadzenia ksiegowosci do kwoty 50 tys. zł przychodu jest zbyt restrykcyjne i w przypadku dzis funkcjonujacych stowarzyszen non-profit niewystraczajace. Takze kwota proponowana przez Ministerstwo Finansów, czyli 100 tys. zł jest ich zdaniem zbyt niska. Zdaniem przedstawicieli tych srodowisk obowiazek prowadzenia pełnej ksiegowosci jest jednym z głównych czynników hamujacych rozwój stowarzyszen w Polsce, a w wielu przypadkach wręcz powoduje likwidacje takich społecznych stowarzyszen. Ostatecznie stowarzyszenie i tak podlega obowiazkowi rozliczenia sie z urzedem skarbowym i przedstawienia mu stosownych dokumentów, ale prowadzenie ksiegowosci zdaniem osób działajacych w stowarzyszeniach jest bezzasadne, gdyz w ich aktywnosci nie powstaje w ogóle obowiazek podatkowy.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem osób prowadzacych stowarzyszenia non-profit obowiązek prowadzenia ksiegowosci zastapiony powinien zostac prowadzenie przez stowarzyszenia non-profit ewidencji przychodów i kosztów, co pozwoli ich zdaniem na ich pełna kontrole.

W zwiazku z zaistniałą sytuacja zwracam sie do Pana Ministra z pytaniami:

  1. Jakie były przesłanki do zmian w przepisach dotyczacych sposobu rozliczania rachunkowosci stowarzyszen non-profit?

  2. Czy Ministerstwo zamierza przychylic sie do apelu przedstawicieli stowarzyszen non-profit i zastapic obowiazek prowadzenia ksiegowosci obowiazkiem prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów?

Z powazaniem

Maciej Orzechowski

Odpowiedz na interpelacje nr 33457 w sprawie zmian sposobu rozliczania stowarzyszen non-profit

W odpowiedzi na interpelacje Pana Posła Macieja Orzechowskiego, z dnia 9 lipca 2015 r. nr 33457, otrzymana droga ePUAP, uprzejmie przedstawiam nastepujace wyjasnienia w sprawie zwolnienia stowarzyszen z obowiazku prowadzenia ksiag rachunkowych na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w swietle ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenia nieprowadzace działalnosci gospodarczej, z racji specyfiki swojej działalnosci, od 1995 r. miały juz przyznane znaczne przywileje w stosunku do innych osób prawnych w postaci szczególnych, uproszczonych zasad rachunkowosci. Do dnia 5 wrzesnia 2014 r. obowiazywało rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci dla niektórych jednostek niebedacych spółkami handlowymi, nieprowadzacych działalnosci gospodarczej. Natomiast z dniem 5 wrzesnia 2014 r. weszła w zycie nowelizacja ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pózn. zm.)1), uchylajaca to rozporzadzenie i wprowadzajaca opcje uproszczen w prowadzeniu ksiag rachunkowych i sporzadzaniu sprawozdan finansowych dla okreslonej grupy jednostek, zwanych jednostkami mikro, w tym m.in. dla stowarzyszen nieprowadzacych działalnosci gospodarczej2), jezeli organ zatwierdzajacy ich sprawozdania finansowe podejmie decyzje w tym zakresie (art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowosci).

Podmiotom tym umozliwiono sporzadzanie uproszczonego sprawozdania finansowego, w tym skróconego bilansu i rachunku zysków i strat. Sa one zwolnione z obowiazku sporzadzania informacji dodatkowej i nie stosuja wyceny w wartosci godziwej oraz skorygowanej cenie nabycia. Dla stowarzyszen nieprowadzących działalnosci gospodarczej ustawa ta zachowała dotychczasowe uproszczenia dla tych jednostek przewidziane w uchylonym ww. rozporzadzeniu.

Obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowosci, nie wpływał - jak wynika z danych3) - hamujaco na rozwój stowarzyszen w Polsce (dane z Krajowego Rejestru Sadowego wskazuja na zdecydowany wzrost liczby podmiotów sektora pozarzadowego; pod koniec grudnia 2005 r. liczba zarejestrowanych organizacji pozarzadowych wynosiła 63 783; od 2005 r. do 2013 r. odnotowano przyrost liczby organizacji pozarzadowych ujetych w rejestrze KRS o 37%). Z badan Głównego

Urzedu Statystycznego wynika równiez, ze za najistotniejsza bariere w rozwoju organizacji pozarzadowych wskazywano trudnosci w pozyskiwaniu srodków finansowych na swoja działalnosc. Jednakze, wychodzac naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarzadowych o niskim rocznym przychodzie, zgłaszanym przez Ogólnopolska Federacje Organizacji Pozarzadowych, a wiec nie zawezajac sie jedynie do stowarzyszen nieprowadzacych działalnosci gospodarczej, w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektórych innych ustaw przychylono sie do propozycji rozwiazan prawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, umozliwiajacych stosowanie przez te podmioty kolejnych uproszczen ewidencyjnych.

W art. 6 ww. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającym nowy art. 10a w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z pózn. zm.), okreslonej grupie organizacji pozarzadowych4), umożliwiono prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast prowadzenia ksiag rachunkowych. Zmiana ta dotyczy tych organizacji pozarzadowych, które osiagaja mały roczny przychód, pierwotnie w wysokosci 50 tys. zł, a po przyjeciu poprawki przez Sejm w III czytaniu - 100 tys. zł. Zdaniem projektodawcy, zmiana ta przyczyni sie do usprawnienia działalnosci tych podmiotów wraz z obnizeniem kosztów ich funkcjonowania, gdyz organizacje te realizuja cele statutowe w głównej mierze w oparciu o prace społeczna swoich członków. Za przyjeciem takiej wysokosci progu przychodów przemawiaja nastepujace informacje:

1. na podstawie badania "Podstawowe fakty o organizacjach pozarzadowych - 2012 r."5), przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie przez Stowarzyszenie Klon-Jawor, rozkład przychodów organizacji pozarzadowych przedstawia sie w taki sposób, ze 20 % organizacji pozarzadowych osiąga przychody do wysokosci 1 tys. zł rocznie, natomiast 22% organizacji osiaga przychody od 1 tys. do 10 tys. zł; oznacza to, ze 42% podmiotów osiaga roczny przychód do 10 tys. zł,

2. na podstawie danych Głównego Urzedu Statystycznego w 2012 r. na 83,5 tys. Organizacji pozarzadowych, az 63,2% organizacji nieprowadzacych działalnosci gospodarczej (tj. 52,7 tys. podmiotów) osiagneło przychód roczny nieprzekraczajacy 50 tys. zł; natomiast 77% organizacji pozarzadowych osiaga przychody łacznie do 100 tys. zł,3) przyjety próg przychodów w wysokosci 100 tys. zł kwalifikujacy organizacje pozarzadowe do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (niebedacych organizacjami pozytku publicznego) dotyczyc bedzie 79% ich populacji.

W zwiazku z powyzszym, nalezy zwrócic uwage, iz nowe rozwiazania umozliwiajace prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast prowadzenia ksiag rachunkowych dla małych organizacji pozarzadowych, w tym stowarzyszen, zaproponowane w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektórych innych ustaw, dotyczyc beda ponad 70% tych organizacji, gdyz organizacje te sa w zdecydowanej wiekszosci podmiotami małymi, generujacymi niewielkie przychody i realizujacymi cele statutowe w głównej mierze w oparciu o społeczna prace swoich członków.

Nalezy takze zaakcentowac, iz po wejsciu w zycie przedmiotowej nowelizacji, po raz pierwszy okreslona grupa jednostek posiadajacych osobowosc prawna nie bedzie zobowiazana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a jedynie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Dlatego te propozycje nowych kolejnych uproszczonych rozwiazan ewidencyjnych dla znacznej grupy organizacji pozarządowych, bazująca na progu przychodów w wysokosci 100 tys. zł, nalezy uznac za zasadna i celowa.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Dorota Podedworna-Tarnowska

1) wprowadzona ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci (Dz. U. z 2014 r. poz.

1100).

2) ustawa nowelizujaca wprowadziła takze uproszczenia dla stowarzyszen prowadzacych działalność gospodarcza - vide art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowosci, jezeli w roku obrotowym, za który sporzadzaja sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzajacym ten rok obrotowy, a w przypadku stowarzyszen rozpoczynajacych działalnosc w roku obrotowym, w którym rozpoczeły działalnosc, nie przekroczyły co najmniej dwóch z nastepujacych trzech wielkosci: 1,5 mln zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 3 mln zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedazy towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób - w przypadku sredniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

3) wszystkie dane statystyczne przedstawione w niniejszym pismie otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

4) tj. organizacjom pozarzadowym (w tym stowarzyszeniom), z wyłaczeniem spółek kapitałowych oraz stowarzyszeniom jednostek samorzadu terytorialnego, które:

a) działaja w sferze zadan publicznych okreslonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

b) nie prowadza działalnosci gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalnosci gospodarczej,

c) nie posiadaja statusu organizacji pozytku publicznego.

5)

www.ngo.pl/PodstawoweFakty_2012_raport/ebook/content/PodstawoweFaktyNGO_2012_KlonJawor_raport.pdf

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

8475306
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
883
594
1477
7844019
22784
54159
8475306