1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

OBRADOWAŁY ZARZĄD GŁÓWNY I GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

W dniach, od 10 do 12 kwietnia 2019r. w m. Rudki pod Kielcami obradował Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna naszego stowarzyszenia. W obradach tradycyjnie uczestniczyli też prezesi/wiceprezesi zarządów wojewódzkich, niezasiadający w ZG lub GKR. W części obrad wzięło udział Prezydium Świętokrzyskiego ZW.

Związkowych gości z kraju serdecznie przywitał prezes Świętokrzyskiego ZW i zarazem członek ZG ZEiRP RP- Jerzy Kurek. Podkreślił, że ZG i GKR powtórnie zawitały na Ziemię Świętokrzyską. Pierwszy raz odbyto ich posiedzenia od 7 do 9 września 2000r.

Następnie głos zabrał wiceprezes ZG ZEiRP RP Zygmunt Politowski, który z powodu poważnej choroby prezesa Krzysztofa Maślankiewicza, od jesieni 2017r. kieruje działalnością ZG. Powitał przybyłych oraz zapoznał ich z projektem porządku obrad, który wypracowano podczas ostatniego posiedzenia Prezydium ZG. Po drobnych korektach i uzupełnieniach, członkowie ZG jednomyślnie przyjęli porządek obrad.

Sprawozdanie finansowe za okres kończącej się kadencji, przedstawił skarbnik ZG Andrzej Kowalcze. Z jego tekstem członkowie ZG mieli okazję osobiście dokładnie zapoznać się, pod koniec marca br. Wtedy też złożyli oni e-mailowo, pod nim swe podpisy elektroniczne. Skarbnik przy tej okazji złożył szereg wyjaśnień i komentarzy. Odpowiedział też na pytania obradujących.

Do tekstu sprawozdania finansowego odniósł się w imieniu GKR jej przewodniczący Andrzej Russek. Stanowisko tego organu statutowego wobec treści sprawozdania, było pozytywne.

Kolejnym punktem posiedzenia Zarządu Głównego, był obszerny pakiet spraw związanych z przygotowaniami do VII Krajowego Zjazdu Delegatów oraz jego przeprowadzeniem, w dniach od 6 do 8 czerwca 2019r., na terenie Augustowa w woj. podlaskim. Wiceprezes Zygmunt Politowski przedstawił wypracowywaną przez Prezydium Zarządu Głównego, koncepcję synchronizowanego dojazdu poszczególnych delegacji. Omówił stan przygotowywanych sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów zjazdowych. Po dyskusji ustalono, zaproponowanie delegatom zjazdu pozostawienie dotychczasowych liczb składów osobowych ZG i GKR, tj. odpowiednio: 22 i 5. W składzie ZG muszą się znaleźć przedstawiciele wszystkich organizacji wojewódzkich. Ustalono, że zgodnie z obowiązującym od niedawna prawem, wszyscy członkowie Zarządu Głównego muszą posiadać tzw. Profil Zaufany - czyli środek identyfikacji elektronicznej, po to by m. in. składać podpisy elektroniczne. W związku z tym, zasiadający w tym organie statutowym muszą posługiwać się komputerami i korzystać z poczty elektronicznej. W tej części obrad wyłoniono kandydatów na przewodniczących zjazdu, sekretarzy zjazdu i do komisji zjazdowych. Na zakończenie wiceprezes Zygmunt Politowski przestawił zebrane do tej pory propozycje do uchwały programowej a nadesłane z województw oraz samego ZG.

Kluczowym tematem posiedzenia stał się projekt nowego statutu. Z tej przyczyny przewodniczący Komisji Statutowej Jerzy Kędzierewicz, członek ZG, wspomagany przez obecnych członków tej komisji: Andrzej Kowalcze skarbnik ZG i Zofia Kozina- Oloś z opolskiej organizacji, szczegółowo przedstawił dotychczasowy przebieg prac na projektem statutu oraz aktualny stan rzeczy. W komisji prócz wymienionych związkowców pracowali: Tadeusz Śliwa b. członek ZG, prezes honorowy Opolskiego ZW oraz Henryk Stroński z koła w Prudniku. Komisję powołało Prezydium ZG dnia 11 stycznia 2019r. Po tej dacie Komisja spotykała się czterokrotnie, w tym przy okazji niniejszego posiedzenia w Rudkach.

Główne założenia prac komisji

1.Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez ZG na posiedzeniu w listopadzie 2018r., zarządy wojewódzkie miały dostarczyć swe uwagi, wnioski, propozycje do projektu Statutu, do końca ub. roku. Dokonały tego zarządy w Białymstoku, Opolu, - wielokrotnie oraz w Rzeszowie. Propozycje zgłosiła też sekretarz ZG. Wobec powyższego komisja postanowiła rozpatrzyć wszystkie otrzymane wnioski, propozycje a także uwzględnić wcześniejsze opracowania w tej materii:

- obowiązujący Statut,

- projekt Statutu z roku 2014, przygotowany przez Zespół Statutowy kierowany przez Jana Wiznerowicza ówczesnego członka Prezydium ZG,

- Statut z 2016r. odrzucony przez KRS z uwzględnieniem uwag sądu,

- uwagi przesłane przez prezesów honorowych ZG: Klemensa Dziermańskiego i Albina Piątkowskiego.

2. Sprawą priorytetową, która jako podstawowa została rozpatrzona przez komisję, dotyczyła kształtu naszego stowarzyszenia w aspekcie obowiązujących przepisów prawa. Omówiono podstawowe wymogi statutowe wynikające z prawa o stowarzyszeniach w świetle przepisów finansowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o wolontariacie i innych. Wynika z nich że: - - - sprawy finansowe nie mogą być traktowane ogólnikowo z uwagi na obowiązki sprawozdawcze,

- w przypadku posiadania osobowości prawnej tylko przez ZG, to na nim ciąży obowiązek rozliczeń finansowych całego związku, jego wszystkich jednostek terenowych,

- każda organizacja, niezależnie od tego czy posiada osobowość prawną, czy też jej nie posiada, musi składać sprawozdanie CIT-8 (deklaracje składają podatnicy opodatkowani podatkiem, również w przypadku, gdy w danym roku nie uzyskali przychodów lub uzyskali wyłącznie przychody zwolnione z podatku). Od obowiązku złożenia zeznania rocznego nie zwalnia natomiast okoliczność braku w okresie rozliczeniowym przychodów lub kosztów uzyskania. Podatnik składa wowczas „zerową” deklarację CIT-8,

- każda jednostka terenowa powinna posiadać własne konto bankowe oraz (co wynika z ostatniej zmiany w ustawie o podatku i rachunkowości) kwalifikowany podpis elektroniczny- sprawozdawczość elektroniczna, lub skorzystać przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym z usług biura rachunkowego w formie jednorazowej lub podpisanej umowy na obsługę finansowej organizacji,

- jednostki terenowe sporządzają roczne sprawozdania finansowe.

Mając na uwadze powyższe, komisja po dyskusji przyjęła rozwiązanie polegające na:

a) statutowym zobowiązaniu do uzyskania osobowości prawnej w formie wpisu w KRS przez ZG i ZW,

b) koła, jako podstawowe jednostki organizacyjne związku, powołać jako stowarzyszenia zwykłe.

Taka sytuacja pozwoli wszystkim uniknąć konieczności prowadzenia pełniej księgowości. Dodatkowo koła nie muszą rejestrować się w KRS, a jedynie zgłaszają swoją działalność do starosty. Sprawy finansowe, koła mogą prowadzić same, jako UEPK (uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów), lub może to za nich robić posiadający osobowość prawną ZW.

3.Kolejne prace komisji dotyczyły umieszczenia w statucie koniecznych do prawidłowej działalności związku, treści. Komisja uznała za konieczne umieszczenie w statucie następujących zagadnień:

a) w celach statutowych ująć wybrane cele działalności i prowadzenie organizacji pożytku publicznego, co pozwoli na branie udziału w otwartych konkursach ofert i uzyskiwaniu grantów,

b) o możliwości prowadzenia płatnej i nieopłatnej działalności,

c) zasad podziału mandatów,

d) możliwość głosowania elektronicznego,

e) zamieścić we wstępie do statutu PREAMBULE- odwołanie się do historii związku.

4. W celu przygotowania projektu, a następnie ostatecznej wersji statutu, ZE iRP RP podpisał stosowną umowę z biurem prawnym w Opolu. Podczas spotkania komisji z w/w biurem, w dniu 21 marca 2019r., omówiono proponowaną formę i zapisów w projekcie statutu. Biuro przygotowało propozycję statutu, której jednak nie wszystkie zapisy zostały zaakceptowane podczas posiedzenia Zarządu Głównego w Rudkach- w dniach 10- 12 kwietnia br. W związku z powyższym obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Statutowej przystąpili do uwzględnienia stanowiska ZG w treści statutu. Tak przygotowana wersja statutu została przekazana ponownie do biura prawnego. Główne uwagi ZG naszego związku polegają na

- utrzymaniu ilościowym składów osobowym ZG, GKR, zarządów wojewódzkich i zarządów kół oraz nie rezygnowanie z powoływania prezydiów ZG i zarządów wojewódzkich,

- wprowadzenie zapisu mówiącego o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych przez komisje rewizyjne, co pozwoli uniknąć zwoływania corocznych zjazdów delegatów.

Wzruszającym akcentem kończącym obrady, było przekazanie podziękowań członkom ZG, GKR oraz prezesom zarządów wojewódzkich, w kadencji 2015-2019. Z rąk wiceprezesa ZG Zygmunta Politowskiego osoby te, otrzymały listy gratulacyjne oraz okolicznościowe upominki. Z kolei prezes Świętokrzyskiego ZW Jerzy Kurek wręczył upominki regionalne. Ceremonię wręczenia listów i upominków poprzedziło odczytanie przez wiceprezesa Opolskiego ZW w l. 2015-2019 Stanisława Kuszły, osobistego listu od prezesa ZG Krzysztofa Maślankiewicza. W imieniu ZG i GKR wiceprezes ZG Zygmunt Politowski na ręce Stanisława Kuszły przekazał prezesowi Krzysztofowi Maślankiewiczowi figurę św. Floriana.

Obradom ZG przewodniczył wiceprezes ZG Zygmunt Politowski, a protokół prowadziła sekretarz ZG Małgorzata Grącka.

Tekst: Roman Świst i Jerzy Kędzierewicz.

Licznik odwiedzin

8518718
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
298
832
6681
7878433
26501
39695
8518718