1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Protokół z Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6-8czerwca 2019r. Augustów

Krajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej otworzył kol. Zygmunt Politowski.Na 56 delegatów uprawnionych do głosowania, w Zjeździe uczestniczyło 49 osób, zgodnie z załączoną listą obecności w załączeniu. Stwierdza się ważność Zjazdu (obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania) oraz zachowanie kworum pozwalające na podejmowanie uchwał dotyczących zmiany statutu (2/3 uprawnionych do głosowania). Lista obecności załącznik nr 1.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli z naszych szeregów. Następnie wybrano prezydium Zjazdu:- przewodniczący: Wiesław Woszczyna,- vice przewodniczący: Anna Obolewicz, uchwałą nr VII/1/2019 (załącznik nr 2), gdzie głosowano za 45 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0,oraz sekretarzy:- Alicja Łaput, - Mirosława Miętkiewska uchwałą nr VII/2/2019 (załącznik nr 3), gdzie głosowano za 45 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0.

Podjęto Uchwałę nr VII/3/2019 (załącznik nr 4) dotyczącą sposobu głosowania, gdzie głosowano za 45 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad(załącznik nr 5) oraz stosowną uchwałę Nr VII/4/2019 (załącznik nr 6). Wyniki głosowania poniżej:

- 47 głosów za przyjęciem,

- 1 wstrzymujący,

- 1 przeciw.

Następnie przedstawiono regulamin KZD (załącznik nr 7) oraz podjęto uchwałę nr VII/5/2019 (załącznik nr 8) dotyczącą przyjęcia regulaminu KZD, gdzie głosowano za 44 osób, przeciw 0, wstrzymujących 1.

Następnie podjęto Uchwałę Nr VII/6/2019 (załącznik nr 9) w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej w składzie:

kol. Jerzy Kurek,

kol. Jarosław Kurek,

kol. Krzysztof Dietz

Wyniki głosowania za 44 osób, przeciw 0, wstrzymujących 1.

W załączeniu protokół komisji mandatowo-wyborczej odnośnie ukonstytuowania (załącznik nr 10).

Następnie podjęto uchwałę nr VII/7/2019 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i wniosków KZDw składzie:

kol. Jerzy Żelazny,

kol. Tomasz Szuszwalak,

kol. Stanisław Kuszła.

W załączeniu stosowna uchwała (załącznik nr 11). Wyniki głosowania za 45 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0 oraz protokół ukonstytuowania komisji (załącznik nr 12).

W trakcie zjazdu przybyły 4 osoby i aktualny stan uprawnionych do głosowania wynosi 49 delegatów (na zaproszonych 56), co stanowi 87%. Następnie podjęto Uchwałę nr VII /8/2019 w sprawie stwierdzenia prawomocności zjazdu (załącznik nr 13). Wyniki głosowania za 49 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0

Następnie podjęto uchwałę nr VII/9/2019w sprawie ustalenia ilościowego składu osobowego Zarządu Głównego (załącznik nr 14)w drodze głosowania (45 – za, 0 – wstrzymująca, przeciw - 0) ustalono, że Zarząd Główny będzie składał się z 23 osób.

Następnie podjęto uchwałę nr VII/10/2019 w sprawie ustalenia ilościowego składu osobowego Głównej Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 15) w drodze głosowania (45 – za, 0 – wstrzymująca, przeciw - 0) ustalono, że Główna Komisja Rewizyjna będzie się składała się z 5 osób.

Kol. Jerzy Kędzierewicz przedstawił projekt nowego Statutu (załącznik nr 16). Następnie głos zabrał mecenas Mateusz Tusiński, informując delegatów, że po przyjęciu w drodze głosowania przedstawiony projekt trafi do KRS W terminie wykonalności 6 miesięcy. od zarejestrowania w KRS. Delegaci zgłaszali wnioski dotyczące statutu. Kol. Tadeusz Rojek zaproponował wykreślenie słowa „terenowe” w odniesieniu do oddziałów naszego związku. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (49 głosów).

Zgłoszony został wniosek o pozostawienie nazwy Zarządy Wojewódzkie zamiast Oddziały Wojewódzkie. Mecenas Tusiński stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem powinna pozostać nazwa „oddział wojewódzki”. Jednogłośnie przyjęto zaproponowany w projekcie zapis „oddziały”. W dalszej części głos zabrała kol. Zofia Kozina-Oloś w sprawie nadania oddziałom wojewódzkim osobowości prawnej wynikającej z ustawy o finansach publicznych. Powstanie wtedy konieczność skorzystania z usług biur rachunkowych w celu prowadzenia księgowości, gdy oddział nie będzie mógł poradzić sobie we własnym zakresie. Będzie to się prawdopodobnie wiązało z koniecznością podwyższenia składki członkowskiej. Zgłaszane uwagi dotyczyły także zagadnień związanych z przyjmowaniem członków wspierających.W projekcie statutu dokonano stosownych zmian.

Większością głosów przyjęto wniosek dotyczący skreślania z listy członków po 24 miesiącach niepłacenia składek członkowskich.

Po wyjaśnieniu zgłaszanych wątpliwości kol. Adam Malugazłożył wniosek dotyczący przyjęcia statutu po wprowadzeniu uzgodnionych zmian. Podjęta została uchwała nr VII/11/2019 (załącznik nr 17) w sprawie przyjęcia statutu. Wyniki głosowania 40 głosów za, 1 – przeciw, 8 wstrzymujących się). Projekt Statutu został przyjęty w związku z tym, że ponad 2/3 obecnych delegatów głosowało za jego przyjęciem.

Po podjęciu powyższej uchwały nastąpiła przerwa w obradach do dnia następnego.

W dniu 7 czerwca 2019 r. obrady wznowił przewodniczący Wiesław Woszczyna.

Następnie kol. Zygmunt Politowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za VI kadencję. Sprawozdanie finansowe VI kadencji przedstawił kol. AndrzejKowalcze. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. AndrzejRussek. Następnie kol. Andrzej Russek postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Delegaci nie zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań. Większością głosów (48 za, 1 wstrzymujący, przeciw - 0) udzielono zarządowi absolutorium. Uchwała nr VII/12/2019 (załącznik nr 18)

Następnie kol. Jerzy Kędzierewicz przedstawił projekt Regulaminu Pracy Zarządu Głównego (załącznik nr 19).

Uwagi do projektu regulaminu zgłosiła kol. Zofia Kozina-Oloś proponując zmianę słowa „stowarzyszenie” na „związek” co będzie spójne z projektem statutu oraz poprawić zapis dotyczący liczby wiceprezesów na 3 osoby. Zaproponowała ponadto ustalenie sposobu głosowania i powiadamiania elektronicznego. Regulamin po przeprowadzeniu zaproponowanych zmian został przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących i 47 za, przeciw – 0 uchwałą nr VII/13/2019 (załącznik nr 20)

W kolejnym punkcie obrad poddano pod głosowanie regulamin pracy Głównej Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 21). Za przyjęciem regulaminu głosowało 48 osób, 1 osoba wstrzymała się, przeciw – 0. Uchwała nr VII/14/2019 (załącznik nr 22).

Ogłoszono następnie przerwę w obradach w trakcie której przybyli zaproszeni goście z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, którzy przedstawili zagadnienia dotyczące świadczeń emerytalnych strażaków. Ponadto w przerwie obrad połączono się telefonicznie z prezesem K. Maślankiewiczem i przekazano mu podziękowanie za pracę w zarządzie.

W kolejnym punkcie obrad przedstawiona została lista kandydatów do Zarządu Głównego przez komisję mandatowo-wyborczą. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Nieobecne z przyczyn losowych 2 osoby przedstawiły pisemną zgodę na kandydowanie do Zarządu.

Przedstawiona lista kandydatów została jednogłośnie przyjęta przez delegatów uchwałą nr VII /15/2019 (załącznik nr 23)

Następnie Komisja mandatowo-wyborcza przedstawiła listę kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej.Przedstawiona lista kandydatów została przyjęta przez delegatów 48 głosów za, 1 wstrzymujący się uchwałą nr VII/16/2019 (załącznik nr 24)

Przewodniczący obrad podziękował ustępującemu zarządowi i komisji za dotychczasową pracę.

Po ukonstytuowaniu się przedstawiony został nowy zarząd główny i główna komisja rewizyjna.

Następnie przyjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego członka kol. KrzysztofowiMaślankiewiczowi. Uchwałą nr VII/17/2019 (załącznik nr 25)

Następnie przedstawiono uchwałęnr VII/18/2019 (załącznik nr 26) w sprawie programu działania Związkuna lata 2019 – 2023, która została przyjęta 40 głosy za, 3 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.

Na tym przewodniczący zakończyłKrajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie zjazdu Prezes Zygmunt Politowski podziękował delegatom za merytoryczne wnioski i owocne obrady.

Sekretarz Zjazdu                                                       Przewodniczący Zjazdu

 

 

(czytelny podpis)

 

 

 


 

 

Licznik odwiedzin

8473402
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
457
590
7637
7833633
20880
54159
8473402