1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Rozporządzenie MSWiA w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów

Warszawa, dnia 21 grudnia 2018 r.

Poz. 2391

Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912) zarządza się, co następuje:

 • Rozporządzenie określa:
 1. sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej „funduszem”, między jego dysponentów,
 2. zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu,
 3. rodzaje świadczeń socjalnych,
 4. dysponentów środków funduszu,
 5. tryb przyznawania świadczeń socjalnych

– w odniesieniu do emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Pań-stwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz człon-ków ich rodzin, zwanych dalej „uprawnionymi”.

 • Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:
 1. zapomogi pieniężne;
 2. dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
 3. zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;
 4. dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;
 5. dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;
 6. dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
 7. dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.
 8. 1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).


 


Dziennik Ustaw                                     – 2 –                                                 Poz. 2391

 1. Dysponentami środków funduszu są:
 2. Komendant Główny Policji;
 3. Komendant Główny Straży Granicznej;
 4. Komendant Służby Ochrony Państwa – w odniesieniu do emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu i Służby Ochro-ny Państwa uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin;
 5. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
 6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w odniesieniu do emerytów i rencistów Służby Celnej i Służby Celno--Skarbowej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.
 1. Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych.
 2. Komisję powołuje się na 4 lata, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej zachowuje prawo do uzupełniania składu komisji oraz do odwołania członka komisji w przypadku:
  1. skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  2. stwierdzenia naruszenia prawa podczas wykonywania obowiązków;
  3. uchylania się od wykonywania obowiązków;
  4. ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający pełnienie funkcji członka komisji.
   1. Komisja opiniuje plan podziału funduszu na poszczególne świadczenia socjalne – na każdy rok kalendarzowy.
   2. Zmiany w planie podziału funduszu są dokonywane z zachowaniem trybu określonego w ust. 4.
   3. Komisja powołana przez Komendanta Służby Ochrony Państwa jest właściwa również w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.
   4. Komisje powołane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrek-torów izb administracji skarbowej, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości są właściwe również w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów Służby Celnej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.
 1. Do wniosku dołącza się:
 2. inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.
  1. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.


Dziennik Ustaw                                     – 3 –                                                 Poz. 2391

 1. Komórka organizacyjna właściwa do spraw socjalnych lub osoba wyznaczona do załatwiania spraw socjalnych nie-zwłocznie przekazuje otrzymany wniosek do zaopiniowania komisji.
 1. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami przedstawia kierownikowi jednostki organiza-cyjnej propozycję dotyczącą sposobu załatwienia sprawy, w szczególności określa wysokość świadczenia.
  1. Świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej.
  2. Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie komórka organizacyjna jednostki organizacyjnej, właściwa do spraw finansowych.
  3. Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin przyznaje Komendant Służby Ochrony Państwa, a wypłaca je niezwłocznie komórka organizacyj-na Służby Ochrony Państwa, właściwa do spraw finansowych.
  4. Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów Służby Celnej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin przyznaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izb administracji skarbowej, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, a wypłaca je niezwłocznie komórka organizacyjna jednostki organizacyjnej, właściwa do spraw finansowych.
 • Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:
 1. posiadającym trudne warunki materialne;
 2. poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego;
 3. sierotom zupełnym;
 4. samotnie wychowującym dzieci;
 5. ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.
 • Komisje socjalne powołane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1374 oraz z 2017 r. poz. 1143) działają do końca kaden-cji, na które zostały powołane.
 • Postępowania wszczęte na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 9, i niezakończone przed dniem wejściaw życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
 • Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dokonującw 2018 r. podziału środków funduszu między dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, oblicza kwotę środków funduszu dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej w 2018 r.
  • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

 1. 2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1374 oraz z 2017 r. poz. 1143), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-riuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321).
 2. Proszę o udzielenie świadczenia socjalnego*: 1) zapomogi pieniężnej;


     

Dziennik Ustaw

– 4 –

Poz. 2391

   

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

   

i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. (poz. 2391)

 

WZÓR

 

...........................................

 

….......................

(imię i nazwisko lub nazwa organizacji)

 

(miejscowość, data)

...........................................

   

(adres)

   

...........................................

   

(nr emerytury lub renty)

   

...........................................

   

(nr telefonu)

   
   

……...............................

   

(kierownik jednostki organizacyjnej)

   

………….......................

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

2) dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrotu części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) zwrotu części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;

4) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;

5) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;

6) dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;

7) dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

Uzasadnienie złożonego wniosku: ..............................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


     

Dziennik Ustaw

– 5 –

Poz. 2391

2. Osoby na utrzymaniu wnioskodawcy:

   

imię i nazwisko

wiek

stopień pokrewieństwa

...................................................................

.............

………….........................

...................................................................

.............

………….........................

...................................................................

.............

………….........................

...................................................................

..............

………….........................

Oświadczam, że podane wyżej dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

………..........

(podpis)

Załączniki:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Opinia komisji socjalnej dotycząca sposobu załatwienia wniosku:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..............................................., dnia ................................

Komisja socjalna:

…………….....................

…………….....................

…………….....................

Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej

Przyznaję świadczenie socjalne w wysokości .................. (słownie złotych:

................................................................................................................................................).**

Nie przyznaję świadczenia socjalnego.**

............................................., dnia ....................

............................................................

(podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej)

*  Właściwe podkreślić. ** Niepotrzebne skreślić.

 Tutaj możesz pobrać w wersji pdf

 

Zwolnienie z abonamentu RTV dla niektórych osób po ukończeniu 60. roku życia

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2010 nr 13 poz. 70 ze zm.) zwolnione od opłat abonamentowych zostały osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Interpelacja nr 22280 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie pobierania opłat abonamentowych RTV

Szanowny Panie Ministrze,

z opłacania abonamentu RTV zostały m.in. zwolnione osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się kobiety, które ukończyły 60 rok życia, uzyskały prawo do emerytury jednak ze względu na niskie świadczenie z ZUS-u, przeszły na rentę rodzinną po zmarłym mężu ze względu na bardziej korzystny wymiar świadczenia. Niestety w praktyce wdowy automatycznie pozbawione zostają prawa do zwolnienia z abonamentu, ponieważ placówki Poczty Polskiej kategoryzują ww. jako rencistki.

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy Ministerstwo planuje podjąć działania celem doprecyzowania przepisów prawa, aby osoby, które nabyły prawa do emerytury, spełniające kryteria jak na wstępie, ale pobierające rentę rodzinną po współmałżonku zwolnione były z obowiązku opłat RTV?

Z poważaniem

Wojciech Kossakowski, 14-05-2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 22280 w sprawie pobierania opłat abonamentowych RTV

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 22280 Pana Posła Wojciecha Kossakowskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie pobierania opłat abonamentowych RTV, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Kwestia dotycząca zwolnienia z opłat abonamentowych osób, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do renty rodzinnej, jest kwestią wywołującą wątpliwości interpretacyjne na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Należy zauważyć, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2010 nr 13 poz. 70 ze zm.) zwolnione od opłat abonamentowych zostały osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Regulacje dotyczące emerytur, a także rent rodzinnych znajdują się w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z1998 nr 162 poz. 1118 ze zm.). Ustawa określa zasady nabywania i ustalania prawa do emerytury, a także sytuacje, w których nabywa się uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub osobie bliskiej. Ustawa reguluje także kwestie zawieszenia oraz ustania prawa do świadczeń.

Odnosząc się do kwestii przedstawionej w interpelacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozróżniło dwie sytuacje osób pobierających rentę rodzinną po zmarłym małżonku.

Osoba, która miała ustalone prawo do emerytury w chwili śmierci małżonka, uprawniona jest do renty rodzinnej w sytuacji, gdy zmarły współmałżonek miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń (art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W takiej sytuacji dochodzi do zbiegu prawa do świadczeń - zgodnie z art. 95 ustawy osobie takiej wypłaca się więc jedno z tych świadczeń (wyższe lub wybrane przez zainteresowanego).

Zbieg prawa do świadczeń nie skutkuje jednak zawieszeniem lub ustaniem ustalonego prawa do emerytury. W świetle powyższych przepisów prawa osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, a następnie rozpoczęła pobieranie renty rodzinnej, w dalszym ciągu ma ustalone prawo do emerytury, a jedynie nie pobiera emerytury. W powyższej sytuacji w świetle obowiązujących przepisów prawa pojawiają się wątpliwości, czy osoba pobierająca rentę rodzinną po zmarłym małżonku i jednocześnie mająca ustalone prawo do emerytury jest zwolniona z opłat abonamentowych, jeśli spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych.

Wątpliwości interpretacyjnych nie wywołuje natomiast sytuacja, w której osoba pobierająca rentę rodzinną po zmarłym małżonku nie ma ustalonego prawa do emerytury. W takiej sytuacji osoba ta będzie zobowiązana do uiszczania opłat abonamentowych.

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby dana osoba mogła zostać zwolniona z opłat abonamentowych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych musi spełniać następujące przesłanki:

-   ukończyć 60 lat;

-  mieć ustalone prawo do emerytury;

-   wysokość emerytury nie może przekraczać miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa GUS.

W związku z powyższym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, iż nawet osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, pobierając rentę rodzinną po zmarłym małżonku, nie może zostać zwolniona z opłat abonamentowych. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłaty abonamentowej musi bowiem przedstawić Poczcie Polskiej także aktualną wysokość swojej emerytury. Zdaniem Krajowej Rady nie jest jasne, czy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury, ale pobiera rentę rodzinną, jest w stanie wykazać aktualną wysokość emerytury.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji realizując przepis upoważniający do wskazania rodzaju dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych w § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152), wskazała dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych. Osoba, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych, powinna przedstawić jednostce Poczty Polskiej dowód osobisty oraz decyzję jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury.

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że uprawnienie do zwolnienia z opłaty abonamentowej rozpoznawane jest indywidualnie w odniesieniu do danej osoby przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która stosuje przepisy stanowiące o przesłankach zwolnienia z opłaty abonamentowej.

Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia w sposób wyczerpujący odpowiadają na zadane w interpelacji pytania.

Z poważaniem

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, 04-07-2018 r.

(wytłuszczenia - redakcja)

link dzięki kol. Albinowi Piątkowskiemu

www.podatki.biz

Emerytury i renty 2019: Nowe zasady waloryzacji

Emerytury i renty 2019: Nowe zasady waloryzacji już potwierdzone

Z początkiem marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o minimum 70 zł, a najniższe świadczenia będą wynosić 1100 zł. Odpowiednia nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

W noweli założono, że od 1 marca przyszłego roku najniższe emerytury, renty z tytuły całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne będą wynosić po 1100 zł, podczas gdy obecnie świadczenia te wynoszą 1029,80 zł. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy przewidziano z kolei wzrost z obecnych 772,35 zł do 825 zł.

"Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku najniższe świadczenia zostaną podniesione o 6,8 proc. - dwa razy więcej, niż byłoby to w przypadku zastosowania ustawowego prognozowanego wskaźnika waloryzacji" - tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szacuje się, że w efekcie wyższe świadczenia otrzymywać będzie ok. 6,2 mln emerytów. W przyszłym roku waloryzacja będzie kosztować w sumie 8,4 mld zł, podczas gdy w roku obecnym to 5,96 mld zł.

Zmiany wprowadza ustawa z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela została podpisana przez prezydenta 21 grudnia br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 marca 2019 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

www.podatki.biz

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski

Waloryzacja emerytur i rent na nowych zasadach

W 2019 r. zmianie ulegną zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych - wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najniższa emerytura ma zostać podniesiona do 1100 zł . Zastosowany zostanie też ustawowy wskaźnik waloryzacji, przy czym minimalna gwarantowana podwyżka świadczeń wyniesie 70 zł.

  

"Pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

W projekcie przewidziano podniesienie najniższych świadczeń do: - 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; - 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

 

Jednocześnie zastosowany zostanie ustawowy wskaźnik waloryzacji. W efekcie wszystkie emerytury i renty będą podwyższone ustawowym wskaźnikiem (prognozowany wskaźnik wynosi 3,26 proc.). Obowiązywać będzie przy tym minimalna gwarantowana podwyżka świadczenia o 70 zł.

 

"Minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji, w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wyniesie 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty, tj. 52,50 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 35 zł" - wskazują projektodawcy.

 

Zmiany mają kosztować budżet państwa ok. 1,5 mld zł w skali roku.

 

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 października 2018 r.) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 marca 2019 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski  

  

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

8520561
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1495
646
8524
7878433
28344
39695
8520561