1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Rozporządzenie MSWiA w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów

Warszawa, dnia 21 grudnia 2018 r.

Poz. 2391

Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912) zarządza się, co następuje:

 • Rozporządzenie określa:
 1. sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej „funduszem”, między jego dysponentów,
 2. zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu,
 3. rodzaje świadczeń socjalnych,
 4. dysponentów środków funduszu,
 5. tryb przyznawania świadczeń socjalnych

– w odniesieniu do emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Pań-stwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz człon-ków ich rodzin, zwanych dalej „uprawnionymi”.

 • Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:
 1. zapomogi pieniężne;
 2. dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
 3. zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;
 4. dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;
 5. dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;
 6. dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
 7. dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.
 8. 1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).


 


Dziennik Ustaw                                     – 2 –                                                 Poz. 2391

 1. Dysponentami środków funduszu są:
 2. Komendant Główny Policji;
 3. Komendant Główny Straży Granicznej;
 4. Komendant Służby Ochrony Państwa – w odniesieniu do emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu i Służby Ochro-ny Państwa uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin;
 5. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
 6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w odniesieniu do emerytów i rencistów Służby Celnej i Służby Celno--Skarbowej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.
 1. Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych.
 2. Komisję powołuje się na 4 lata, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej zachowuje prawo do uzupełniania składu komisji oraz do odwołania członka komisji w przypadku:
  1. skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  2. stwierdzenia naruszenia prawa podczas wykonywania obowiązków;
  3. uchylania się od wykonywania obowiązków;
  4. ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający pełnienie funkcji członka komisji.
   1. Komisja opiniuje plan podziału funduszu na poszczególne świadczenia socjalne – na każdy rok kalendarzowy.
   2. Zmiany w planie podziału funduszu są dokonywane z zachowaniem trybu określonego w ust. 4.
   3. Komisja powołana przez Komendanta Służby Ochrony Państwa jest właściwa również w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.
   4. Komisje powołane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrek-torów izb administracji skarbowej, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości są właściwe również w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów Służby Celnej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.
 1. Do wniosku dołącza się:
 2. inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.
  1. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.


Dziennik Ustaw                                     – 3 –                                                 Poz. 2391

 1. Komórka organizacyjna właściwa do spraw socjalnych lub osoba wyznaczona do załatwiania spraw socjalnych nie-zwłocznie przekazuje otrzymany wniosek do zaopiniowania komisji.
 1. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami przedstawia kierownikowi jednostki organiza-cyjnej propozycję dotyczącą sposobu załatwienia sprawy, w szczególności określa wysokość świadczenia.
  1. Świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej.
  2. Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie komórka organizacyjna jednostki organizacyjnej, właściwa do spraw finansowych.
  3. Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin przyznaje Komendant Służby Ochrony Państwa, a wypłaca je niezwłocznie komórka organizacyj-na Służby Ochrony Państwa, właściwa do spraw finansowych.
  4. Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów Służby Celnej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin przyznaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izb administracji skarbowej, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, a wypłaca je niezwłocznie komórka organizacyjna jednostki organizacyjnej, właściwa do spraw finansowych.
 • Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:
 1. posiadającym trudne warunki materialne;
 2. poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego;
 3. sierotom zupełnym;
 4. samotnie wychowującym dzieci;
 5. ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.
 • Komisje socjalne powołane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1374 oraz z 2017 r. poz. 1143) działają do końca kaden-cji, na które zostały powołane.
 • Postępowania wszczęte na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 9, i niezakończone przed dniem wejściaw życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
 • Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dokonującw 2018 r. podziału środków funduszu między dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, oblicza kwotę środków funduszu dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej w 2018 r.
  • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

 1. 2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1374 oraz z 2017 r. poz. 1143), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-riuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321).
 2. Proszę o udzielenie świadczenia socjalnego*: 1) zapomogi pieniężnej;


     

Dziennik Ustaw

– 4 –

Poz. 2391

   

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

   

i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. (poz. 2391)

 

WZÓR

 

...........................................

 

….......................

(imię i nazwisko lub nazwa organizacji)

 

(miejscowość, data)

...........................................

   

(adres)

   

...........................................

   

(nr emerytury lub renty)

   

...........................................

   

(nr telefonu)

   
   

……...............................

   

(kierownik jednostki organizacyjnej)

   

………….......................

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

2) dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrotu części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) zwrotu części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;

4) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;

5) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;

6) dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;

7) dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

Uzasadnienie złożonego wniosku: ..............................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


     

Dziennik Ustaw

– 5 –

Poz. 2391

2. Osoby na utrzymaniu wnioskodawcy:

   

imię i nazwisko

wiek

stopień pokrewieństwa

...................................................................

.............

………….........................

...................................................................

.............

………….........................

...................................................................

.............

………….........................

...................................................................

..............

………….........................

Oświadczam, że podane wyżej dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

………..........

(podpis)

Załączniki:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Opinia komisji socjalnej dotycząca sposobu załatwienia wniosku:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..............................................., dnia ................................

Komisja socjalna:

…………….....................

…………….....................

…………….....................

Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej

Przyznaję świadczenie socjalne w wysokości .................. (słownie złotych:

................................................................................................................................................).**

Nie przyznaję świadczenia socjalnego.**

............................................., dnia ....................

............................................................

(podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej)

*  Właściwe podkreślić. ** Niepotrzebne skreślić.

 Tutaj możesz pobrać w wersji pdf

 

Licznik odwiedzin

8469651
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2489
398
3886
7833633
17129
54159
8469651