1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Co dalej z zasiłkami dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych?

31-05-2016

Zapytanie nr 423 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy, która ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13

Szanowna Pani Minister,

projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw, która ma zrealizować wyrok TK z dn. 21 października 2014 r., sygn. K 38/13, został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2015 roku i był procedowany w ramach rządowego procesu legislacyjnego od 16 marca 2015 r.

W jego ramach odbyły sie najpierw konsultacje międzyresortowe, później konsultacje publiczne, a następnie opiniowano zgłoszone uwagi i cześć z nich wprowadzono do następnej wersji projektu ustawy z 6 sierpnia 2015 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy i rekomendował jego przyjęcie Radzie Ministrów. W wrześniu 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wnioskował do Rady Ministrów o wprowadzenie projektu pod obrady Rady Ministrów. 29 pazdziernika projekt został mu zwrócony w związku z zakończeniem VII kadencji Sejmu i obowiązywaniem zasady dyskontynuacji.

Aby projekt ponownie był procedowany, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinien ponownie go przedłożyć Radzie Ministrów.

W swej kampanii wyborczej Prezydenta Andrzeja Duda zapowiadał, że osoby, które zostały pozbawione świadczenia pielęgnacyjnego, "odzyskają utracone prawa nabyte".

Mając na uwadze potrzebę realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przywrócenie równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1. Czy i kiedy Pani Minister skieruje właściwy projekt ustawy pod obrady Rady Ministrów?

2. Czy Ministerstwo wykorzysta do tego projekt ustawy poprzedniego rządu (wypracowany w ramach konsultacji międzyresortowych i publicznych), czy przygotuje nowy projekt?

Z wyrazami szacunku,

Marcin Święcicki

14 kwietnia 2016 r.

Odpowiedz na zapytanie nr 423 w sprawie projektu ustawy, która ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13

Uprzejmie wyjaśniam, ze w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są analizy możliwych zmian dotyczących kształtu systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, możliwych do wprowadzenia przez parlament.

W toku prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prac, zostaną wnikliwie przeanalizowane i rozpatrzone wszystkie postulaty i propozycje rozwiązań zgłaszane przez środowiska skupiające osoby niepełnosprawne oraz opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie należącym do ministerstwa.

W tym celu 12 stycznia 2016 r. został powołany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem będzie przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych dotyczących w szczególności realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 oraz z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. akt SK 7/11.

W dniu 21 stycznia 2016 r. pierwszy raz zebrał sie na posiedzeniu Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Na spotkaniu tym omówiono i przeanalizowano aktualnie obowiązujące uregulowania dotyczące systemu wsparcia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Zapoznano się również z rozwiązaniami w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów obowiązującymi w państwach Unii Europejskiej. Ustalono także, że kolejne posiedzenia Zespołu odbywać się będą cyklicznie w ciągu najbliższych tygodni.

Jest to Zespół wewnątrzresortowy, dopiero rozpoczął on swoje prace i w pierwszym spotkaniu nie brały udziału w jego obradach osoby nie będące jego członkami Przewodniczący Zespołu może jednak zapraszać do prac Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu i w miarę potrzeb rozwiązanie to będzie wykorzystywane.

Ponadto informuje, ze w ramach prac Zespołu, w dniu 16 lutego br., w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", miało miejsce spotkanie przedstawicieli MRPiPS z opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania pracownicy Ministerstwa mogli usłyszeć o problemach, z jakimi musza się codziennie mierzyć opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustalono, ze takie spotkania beda odbywały się w przyszłości.

Jednocześnie należy podkreślić, ze wypracowane przez powyższy Zespół propozycje rozwiązań będą konsultowane z zainteresowanymi środowiskami skupiającymi osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Niemniej, wskazanie zakresu planowanych zmian i rozwiązań systemowych nie jest możliwe na tak wczesnym etapie prac Zespołu. Bedzie ono możliwe po zakończeniu powyższych prac.

Jednocześnie uprzejmie informuje, ze w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy wprowadzającej możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez byłych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Niezależnie jednak od powyższych prac prowadzonych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, ze aktualnie Komisja Ustawodawcza Senatu RP podjęła inicjatywę ustawodawczą mającą na celu realizacje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11).

W tym celu został przygotowany przez komisje projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Projekt, w dniu 17 marca 2016 r., został przyjęty przez Senat RP i skierowany do Sejmu RP (druk 370).

Ponadto, uprzejmie informuje, ze celem i kierunkiem działań Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań wspierających wszystkie polskie rodziny, w tym również rodziny, których członkami sa osoby niepełnosprawne, w możliwie jak najszerszym spektrum jej funkcjonowania. W pierwszej kolejności, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom demograficznym w postaci zbyt małej liczby urodzeń, od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła sie realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), wprowadzającej świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie na dziecko. Jest to realizacja Program "Rodzina 500+", którego celem jest wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. Program ma być także zachętą dla rodzin do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci. Należy podkreślić, ze rodziny, w których wychowywane jest  dziecko niepełnosprawne są w projekcie ustawy wprowadzającej świadczenie wychowawcze traktowane preferencyjnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 1200 złotych, jest wiec ono o 50% wyższe niż w przypadku rodzin, w których nie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bartosz Marczuk

Warszawa, 6 maja 2016 r.

www.podatki.biz

Bedzie zakaz dorabiania do emerytur?

Zapytanie nr 355 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu zarobkowania przez emerytów

Szanowna Pani Premier,

w dniu 23 marca br. "Dziennik Polski" poinformował o planach wprowadzenia zakazu dorabiania do

emerytury, powołując się na słowa szefa komitetu stałego rządu, Henryka Kowalczyka.

W artykule tym (http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/kraj/a/emerytura-bez-dorabiania,9775223/) znalazła się m. in. informacja o tym, ze taki zakaz nie bedzie obowiazywał grup uprzywilejowanych: "mundurowych, górników, a także posłów i senatorów" - osoby z tych grup mogłyby dorabiać bez limitu do emerytury.

W związku z tym mamy pytania:

- czy prawda jest, ze rozważane jest wprowadzenie przepisów zabraniających równoczesnego pobierania emerytury i uzyskiwania przychodów z pracy zarobkowej?

- jesli tak, to czy prawda jest, ze maja one nie dotyczyć wspomnianych wyżej "grup uprzywilejowanych" - a jeśli tak, to dlaczego, zważywszy, ze przedstawiciele tych grup przechodzą na emeryturę średnio wcześniej, pobierają ja dłużej i otrzymują średnio wyższe świadczenia?

- czy znana jest liczba osób z wymienionych wyżej grup, które dorabiają do emerytury, a jeśli tak, jaki procent wszystkich dorabiających emerytów stanowią?

- czy, w świetle tego, ze Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13.11.2012 r. (sygnatura K 2/12) orzekł, ze ówczesne przepisy zawieszające prawo do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia były sprzeczne z Konstytucja - co spowodowało następnie konieczność wypłacania zaległych świadczeń - nie oznacza to planów wprowadzenia ponownie regulacji juz raz uznanych za niekonstytucyjne?

Z wyrazami szacunku,

poseł Jacek Wilk

28 marca 2016 r.

Odpowiedz na zapytanie nr 355 w sprawie zakazu zarobkowania przez emerytów

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 1 kwietnia 2016 r. znak: K8ZAP355 zawierające zapytanie posła Jacka Wilka w sprawie zakazu łączenia pracy z pobieraniem świadczenia emerytalnego pragnę uprzejmie przedstawić, co następuje:

Obecnie nie sa prowadzone prace legislacyjne, zmierzające do zmiany zasad zmniejszania wysokości i zawieszania prawa do emerytury w przypadku równoczesnego pobierania emerytury i uzyskiwania przychodów z pracy zawodowej. Rozwiązań w tym zakresie nie zawiera także przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62).

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wrześniu 2015 r. 353 823 osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało Ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w tym 185 934 kobiet i 167 889 mężczyzn.

Liczbę osób łączących pobieranie emerytury z praca zarobkowa, w podziale na sekcje PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) obrazuje poniższa tabela:

Sekcja PKD płatnika

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

353 823

167 889

185 934

A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

4 688

2 682

2 006

B

Górnictwo i wydobywanie

6 093

5 710

383

C

Przetwórstwo przemysłowe

43 810

27 334

16 476

D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę

1 378

940

438

E

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacja

4 146

2809

1337

F

Budownictwo

18 110

14414

3696

G

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych

39 613

16501

23112

H

Transport i gospodarka magazynowa

15 104

12272

2832

I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

5 236

1407

3829

J

Informacja i komunikacja

2 753

1 057

1 696

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

5 205

1 425

3 780

L

Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości

17 792

7 889

9 903

M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

16 294

6 868

9 426

N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

42 949

28 192

14 757

O

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

16 916

5 584

11 332

P

Edukacja

43 597

16 021

27 576

Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

38 418

5 474

32 944

R

Działalność związana z kultura, rozrywka i rekreacja

8 731

3 843

4 888

S

Pozostała działalność usługowa

15 508

4 872

10 636

T

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

-

-

-

U

Organizacja i zespoły eksterytorialne

40

7

33

Brak

Pozostali płatnicy składek - nieskwalifikowani

7442

2 588

4 854

Pragnę również podkreślić, ze obecnie obowiązujące przepisy nie wytłaczają możliwości łączenia emerytury z dochodami z pracy zarobkowej. Występujący w kontekście przywołanego w zapytaniu poselskim wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. K 2/12, art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi jedynie, ze prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawca, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Zatem istota regulacji zawartej w tym przepisie jest ograniczenie równoczesnego pobierania dwóch świadczeń - emerytury i wynagrodzenia za prace, jeżeli pracownik nie miał zamiaru przejść na emeryturę, lecz planował nadal pracować u tego samego pracodawcy bez rozwiazywania dotychczasowego i nawiązania nowego stosunku pracy. Należy zatem zauważyć, ze z art. 103a ustawy nie wynika zakaz zatrudniania emerytów ani zakaz ponownego nawiązania z nimi stosunku pracy z jakimkolwiek - także tym samym - pracodawca.

Odnosząc się natomiast do kwestii samego wyroku z dnia 13 listopada 2012 r. należy wyjaśnić, ze Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucja art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jedynie w zakresie, w jakim znajdował zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.

Regulacja zawarta w art. 103a ustawy weszła bowiem w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i znalazła zastosowanie nie tylko do osób, które nabyły prawo do emerytury po tej dacie, ale tez do emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury przed tym dniem. Takie rozwiązanie wprowadzał bowiem art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym począwszy od dnia 1 października 2011 r. prawo do emerytury przyznanej przed dniem 1 stycznia 2011 r. ulegało zawieszeniu. A zatem regulacja zawarta w art. 103a ustawy zostali objęci także emeryci, którzy nabyli prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 r., a wobec uchylenia art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w okresie od dnia 8 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. - mogli to prawo realizować. Osoby te mogły pobierać emeryturę bez konieczności rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawca do dnia 30 września 2011 r., czyli przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli do tego dnia nie rozwiązały stosunku pracy, prawo do emerytury ulegało zawieszeniu na mocy art. 103a ustawy.

Orzekając w tej sprawie, Trybunał Konstytucyjny wskazał na naruszenie zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady demokratycznego państwa prawa. W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał Konstytucyjny podkreślił, ze obywatel podejmując "życiowe" decyzje powinien mieć możliwość czynienia tego z pełna świadomością przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych jego zachowana na gruncie obowiązującego prawa. Działanie jednostki, w ocenie Trybunału, powinno opierać się na przekonaniu o pewności i stabilności nie samych przepisów, lecz kształtowanych na ich podstawie stosunków prawnych, których decyduje się byc strona, bez obawy o arbitralne decyzje prawodawcy w tym zakresie. Skutek wyroku Trybunału był taki, ze z chwila ogłoszenia jego sentencji w Dzienniku Ustaw tj. z dniem 22 listopada 2012 r. utracił moc art. 28 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 16 grudnia 2010 r. w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do osób, które

nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Znaczy to, ze obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawca - jako warunek realizacji nabytego prawa do emerytury - nie ma zastosowania do osób, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Natomiast przepis ten pozostaje nadal w obrocie prawnym i znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011 r.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Marcin Zieleniecki

Warszawa, 21 kwietnia 2016 r.

Przedruk ze strony www.podatki.biz

 

Bedzie lepsza ochrona emerytów przed komornikiem ?

30.03.2016

Zapytanie nr 260 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie nierównego traktowania przez komorników osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace i osób pobierających świadczenia emerytalne.

Szanowna Pani Minister,

do mojego Biura Poselskiego zgłaszają się osoby pobierające emeryturę lub rentę, które ze wzgledu na trudna sytuacje finansowa zostały zmuszone do wzięcia tzw. chwilówek.

W bardzo wielu wypadkach pojawia się efekt "spirali kredytowej" i sprawa płatności zostaje skierowana do komornika. Podczas spotkań dowiaduje się, ze dla komornika osoby pobierające emeryturę sa bardzo dobrym klientem, ponieważ może byc im potrącane 50% otrzymywanego świadczenia niezależnie od jego wysokości.

Z informacji jakie posiadam wynika, ze w przypadku osób zatrudnionych na umowę o prace musi im pozostać dochód do wysokości najniższego wynagrodzenia (z wyłączeniem zajec komorniczych związanych z alimentami). Taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku emerytur co dla wielu osób jest po prostu niesprawiedliwe.

Ponieważ emerytury w wielu przypadkach są bardzo niskie tego typu działanie powoduje, ze osoby starsze musza rezygnować z zakupu np. leków niezbędnych do normalnego funkcjonowania.

W związku z tym zwracam się do Pani Minister z pytaniem czy przewiduje Pani wprowadzenie takich zmian w przepisach, by również osoby pobierające emeryturę miały zabezpieczona pewna czesc otrzymywanego świadczenia, tak jak jest to w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace?

Artur Dunin

Poseł na Sejm RP

Platforma Obywatelska

2 marca 2016 r.

Odpowiedz na zapytanie nr 260 w sprawie nierównego traktowania przez komorników osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace i osób pobierających świadczenia emerytalne

Regulacje dotyczące postepowania egzekucyjnego, wynikające ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz co do których na podstawie przepisów Kodeksu postepowania cywilnego stosuje się regulacje ustaw szczególnych, zawiera księga druga części drugiej ustawy z dnia 17 listopada1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z pózn. zm.). Zgodnie z art. 833 § 1 i § 4 Kpc wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy, natomiast świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. Ustawodawca zróżnicował zatem sposób dokonywania potraceń i egzekucji w zależności od tego, czy dłużnik jest pracownikiem, czy tez emerytem lub rencista.

Obowiązujący stan prawny, dopuszczający niejednolity sposób ustalania górnej granicy potracen oraz obliczania kwoty wolnej od potraceń i egzekucji, uwzględnia różną sytuacje dłuzników oraz różny charakter należności (świadczeń) pieniężnych, które mogą stanowić zródło pokrycia ich zobowiązań finansowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z pózn. zm.), z kwoty emerytury i renty - pozostałej po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych naleznosci z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potraceniu należności enumeratywnie wymienione w art. 139. W zależności od rodzaju należności, potrącić można od 25 do 70% kwoty emerytury lub renty (art. 140).

Dodatkowym zabezpieczeniem osób pobierających emerytury i renty podlegające potraceniom jest wprowadzona przepisami art. 141 ww. ustawy tzw. "kwota wolna od potraceń", określająca część świadczenia niepodlegająca egzekucji (potraceniom). Jest ona ustalana jako procent kwoty najniższej emerytury lub renty. W zależności od rodzaju potrącanych należności wynosi ona 50%, 60% albo 20% najniższej emerytury lub renty.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, tj. należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, mogą być potrącane do wysokości 25% emerytury lub renty (art. 140 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Natomiast wolna od tego rodzaju potraceń i egzekucji jest emerytura (renta) w części odpowiadającej 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty (art. 141 ust.1 pkt 1 lit. c ww. ustawy). Ustalenie kwoty wolnej od potraceń jako równowartości najniższego świadczenia uniemożliwiłoby prowadzenie jakiejkolwiek egzekucji w przypadku, gdy dłużnikiem byłby emeryt lub rencista otrzymujący najniższe świadczenie. Takie rozwiazanie budziłoby zastrzeżenia, czy słusznie umożliwia się unikanie odpowiedzialnosci finansowej za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a takimi byłoby nie wywiązywanie się ze zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych.

Uprzejmie informuje, ze kwestia ewentualnej zmiany kwot wolnych od potraceń będzie przedmiotem prac legislacyjnych Sejmu RP. W dniu 11 grudnia 2015 r. wpłynął bowiem do Marszałka Sejmu RP poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 150), który ma na celu złagodzenie sytuacji finansowej osób mających różnego rodzaju zadłużenia, poprzez podniesienie kwot świadczeń emerytalno-rentowych niepodlegających zajęciom. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu I czytania tego projektu, skierowała go do dalszych prac w podkomisji sejmowej. Zakres zmian oraz skala podwyższenia kwot wolnych od potraceń, wymaga dogłębnej analizy w celu znalezienia optymalnych rozwiązań, zabezpieczających interesy zarówno dłużników jak i ich wierzycieli.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Marcin Zieleniecki

Warszawa, 22 marca 2016 r.

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

7382251
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
247
999
8382
6744939
2968
34232
7382251