1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Informacja w sprawie skali podatku dochodowego w 2016 r.

Skala podatkowa obowiązująca w 2016r

Uprzejmie informuję, że skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszających podatek w 2016 r. nie ulegają zmianie.

 

Podstawa obliczenia w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), w roku 2016 obowiązuje następująca skala podatkowa:

Zaliczki na podatek od emerytur i rent wynoszą:

 1. 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.

 2. 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.

  Zaliczkę obliczoną w powyższy sposób zmniejsza się miesięcznie o kwotę 46,34 zł oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75% podstawy jej wymiaru.

  Ponadto informuję, że składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. nadal wynosi 9% podstawy wymiaru składki, a odliczeniu od podatku podlega składka w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Nadal obowiązuje zasada, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć kwoty zaliczki a zaliczkę na podatek dochodowy zaokrągla się matematycznie do pełnych złotych.

  Skala podatkowa obowiązująca w 2015 r.

  Uprzejmie informuję, że skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszających podatek
  w 2015 r. nie ulegają zmianie.

  A zatem, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), w roku 2015 obowiązuje następująca skala podatkowa:

 

Podstawa obliczenia w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczki na podatek od emerytur i rent wynoszą:

 

 1. 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika nie przekroczył kwotę 85 528 zł.

 2. 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.

  Zaliczkę obliczoną w powyższy sposób zmniejsza się miesięcznie o kwotę 46,34 zł oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75% podstawy jej wymiaru.

  Ponadto informuję, że składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. nadal wynosi 9% podstawy wymiaru składki, a odliczeniu od podatku podlega składka w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Nadal obowiązuje zasada, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć kwoty zaliczki a zaliczkę na podatek dochodowy zaokrągla się matematycznie do pełnych złotych.

  Załączniki do strony

 3. Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu na 2016 r.

 

 

Informacja w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2016 r.

Od dnia 1 marca 2016 r. Zakład Emerytalno-Rentowy MSW podwyższa w ramach waloryzacji, świadczenia emerytalno-rentowe.

Zasady przeprowadzenia waloryzacji określają przepisy:

1. art. 88-89 oraz art. 93-94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.);

2. art. 5 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 900 z późn. zm.).

Waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest z urzędu i obejmuje aktualnie wypłacane świadczenia. Jeśli wypłata świadczenia jest zawieszona (np. z tytułu pobierania uposażenia lub świadczenia pieniężnego przysługującego po zwolnieniu ze służby), świadczenie to zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Podwyższenie wysokości świadczeń nastąpi przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ogłoszonego w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 149), który wynosi 100,24 %.

Na podstawie art. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) emerytury i renty osób: l którym prawo do świadczenia ustalono przed dniem 1 marca 2016 r.,l które nabyły prawo do renty rodzinnej po funkcjonariuszach zmarłych nie później niż w ostatnim dniu lutego 2016 r. zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem waloryzacyjnym 100,24 %.

Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 3 cyt. ustawy, jeżeli w okresie między zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, a ustaleniem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich podstawę wymiaru tych świadczeń podwyższa się wskaźnikami wszystkich kolejnych waloryzacji przypadających w tym okresie.

 

Źródło:

Szczegółowe informacje

 

 

 

 

Stowarzyszenie musi prowadzić pełną ksiegowość ?

Interpelacja nr 33457 do ministra finansów w sprawie zmian sposobu rozliczania stowarzyszen non-profit

Szanowny Panie Ministrze!

Stowarzyszenia non-profit postuluja by do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowosci i niektórych innych ustaw wprowadzic poprawki, które zwolniłyby stowarzyszenia z obowiazku prowadzenia pełnej ksiegowosci na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Zdaniem stowarzyszen wprowadzenie limitu dotyczacego zwolnienia z obowiazku prowadzenia ksiegowosci do kwoty 50 tys. zł przychodu jest zbyt restrykcyjne i w przypadku dzis funkcjonujacych stowarzyszen non-profit niewystraczajace. Takze kwota proponowana przez Ministerstwo Finansów, czyli 100 tys. zł jest ich zdaniem zbyt niska. Zdaniem przedstawicieli tych srodowisk obowiazek prowadzenia pełnej ksiegowosci jest jednym z głównych czynników hamujacych rozwój stowarzyszen w Polsce, a w wielu przypadkach wręcz powoduje likwidacje takich społecznych stowarzyszen. Ostatecznie stowarzyszenie i tak podlega obowiazkowi rozliczenia sie z urzedem skarbowym i przedstawienia mu stosownych dokumentów, ale prowadzenie ksiegowosci zdaniem osób działajacych w stowarzyszeniach jest bezzasadne, gdyz w ich aktywnosci nie powstaje w ogóle obowiazek podatkowy.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem osób prowadzacych stowarzyszenia non-profit obowiązek prowadzenia ksiegowosci zastapiony powinien zostac prowadzenie przez stowarzyszenia non-profit ewidencji przychodów i kosztów, co pozwoli ich zdaniem na ich pełna kontrole.

W zwiazku z zaistniałą sytuacja zwracam sie do Pana Ministra z pytaniami:

 1. Jakie były przesłanki do zmian w przepisach dotyczacych sposobu rozliczania rachunkowosci stowarzyszen non-profit?

 2. Czy Ministerstwo zamierza przychylic sie do apelu przedstawicieli stowarzyszen non-profit i zastapic obowiazek prowadzenia ksiegowosci obowiazkiem prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów?

Z powazaniem

Maciej Orzechowski

Odpowiedz na interpelacje nr 33457 w sprawie zmian sposobu rozliczania stowarzyszen non-profit

W odpowiedzi na interpelacje Pana Posła Macieja Orzechowskiego, z dnia 9 lipca 2015 r. nr 33457, otrzymana droga ePUAP, uprzejmie przedstawiam nastepujace wyjasnienia w sprawie zwolnienia stowarzyszen z obowiazku prowadzenia ksiag rachunkowych na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w swietle ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenia nieprowadzace działalnosci gospodarczej, z racji specyfiki swojej działalnosci, od 1995 r. miały juz przyznane znaczne przywileje w stosunku do innych osób prawnych w postaci szczególnych, uproszczonych zasad rachunkowosci. Do dnia 5 wrzesnia 2014 r. obowiazywało rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci dla niektórych jednostek niebedacych spółkami handlowymi, nieprowadzacych działalnosci gospodarczej. Natomiast z dniem 5 wrzesnia 2014 r. weszła w zycie nowelizacja ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pózn. zm.)1), uchylajaca to rozporzadzenie i wprowadzajaca opcje uproszczen w prowadzeniu ksiag rachunkowych i sporzadzaniu sprawozdan finansowych dla okreslonej grupy jednostek, zwanych jednostkami mikro, w tym m.in. dla stowarzyszen nieprowadzacych działalnosci gospodarczej2), jezeli organ zatwierdzajacy ich sprawozdania finansowe podejmie decyzje w tym zakresie (art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowosci).

Podmiotom tym umozliwiono sporzadzanie uproszczonego sprawozdania finansowego, w tym skróconego bilansu i rachunku zysków i strat. Sa one zwolnione z obowiazku sporzadzania informacji dodatkowej i nie stosuja wyceny w wartosci godziwej oraz skorygowanej cenie nabycia. Dla stowarzyszen nieprowadzących działalnosci gospodarczej ustawa ta zachowała dotychczasowe uproszczenia dla tych jednostek przewidziane w uchylonym ww. rozporzadzeniu.

Obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowosci, nie wpływał - jak wynika z danych3) - hamujaco na rozwój stowarzyszen w Polsce (dane z Krajowego Rejestru Sadowego wskazuja na zdecydowany wzrost liczby podmiotów sektora pozarzadowego; pod koniec grudnia 2005 r. liczba zarejestrowanych organizacji pozarzadowych wynosiła 63 783; od 2005 r. do 2013 r. odnotowano przyrost liczby organizacji pozarzadowych ujetych w rejestrze KRS o 37%). Z badan Głównego

Urzedu Statystycznego wynika równiez, ze za najistotniejsza bariere w rozwoju organizacji pozarzadowych wskazywano trudnosci w pozyskiwaniu srodków finansowych na swoja działalnosc. Jednakze, wychodzac naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarzadowych o niskim rocznym przychodzie, zgłaszanym przez Ogólnopolska Federacje Organizacji Pozarzadowych, a wiec nie zawezajac sie jedynie do stowarzyszen nieprowadzacych działalnosci gospodarczej, w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektórych innych ustaw przychylono sie do propozycji rozwiazan prawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, umozliwiajacych stosowanie przez te podmioty kolejnych uproszczen ewidencyjnych.

W art. 6 ww. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającym nowy art. 10a w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z pózn. zm.), okreslonej grupie organizacji pozarzadowych4), umożliwiono prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast prowadzenia ksiag rachunkowych. Zmiana ta dotyczy tych organizacji pozarzadowych, które osiagaja mały roczny przychód, pierwotnie w wysokosci 50 tys. zł, a po przyjeciu poprawki przez Sejm w III czytaniu - 100 tys. zł. Zdaniem projektodawcy, zmiana ta przyczyni sie do usprawnienia działalnosci tych podmiotów wraz z obnizeniem kosztów ich funkcjonowania, gdyz organizacje te realizuja cele statutowe w głównej mierze w oparciu o prace społeczna swoich członków. Za przyjeciem takiej wysokosci progu przychodów przemawiaja nastepujace informacje:

1. na podstawie badania "Podstawowe fakty o organizacjach pozarzadowych - 2012 r."5), przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie przez Stowarzyszenie Klon-Jawor, rozkład przychodów organizacji pozarzadowych przedstawia sie w taki sposób, ze 20 % organizacji pozarzadowych osiąga przychody do wysokosci 1 tys. zł rocznie, natomiast 22% organizacji osiaga przychody od 1 tys. do 10 tys. zł; oznacza to, ze 42% podmiotów osiaga roczny przychód do 10 tys. zł,

2. na podstawie danych Głównego Urzedu Statystycznego w 2012 r. na 83,5 tys. Organizacji pozarzadowych, az 63,2% organizacji nieprowadzacych działalnosci gospodarczej (tj. 52,7 tys. podmiotów) osiagneło przychód roczny nieprzekraczajacy 50 tys. zł; natomiast 77% organizacji pozarzadowych osiaga przychody łacznie do 100 tys. zł,3) przyjety próg przychodów w wysokosci 100 tys. zł kwalifikujacy organizacje pozarzadowe do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (niebedacych organizacjami pozytku publicznego) dotyczyc bedzie 79% ich populacji.

W zwiazku z powyzszym, nalezy zwrócic uwage, iz nowe rozwiazania umozliwiajace prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast prowadzenia ksiag rachunkowych dla małych organizacji pozarzadowych, w tym stowarzyszen, zaproponowane w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektórych innych ustaw, dotyczyc beda ponad 70% tych organizacji, gdyz organizacje te sa w zdecydowanej wiekszosci podmiotami małymi, generujacymi niewielkie przychody i realizujacymi cele statutowe w głównej mierze w oparciu o społeczna prace swoich członków.

Nalezy takze zaakcentowac, iz po wejsciu w zycie przedmiotowej nowelizacji, po raz pierwszy okreslona grupa jednostek posiadajacych osobowosc prawna nie bedzie zobowiazana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a jedynie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Dlatego te propozycje nowych kolejnych uproszczonych rozwiazan ewidencyjnych dla znacznej grupy organizacji pozarządowych, bazująca na progu przychodów w wysokosci 100 tys. zł, nalezy uznac za zasadna i celowa.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Dorota Podedworna-Tarnowska

1) wprowadzona ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci (Dz. U. z 2014 r. poz.

1100).

2) ustawa nowelizujaca wprowadziła takze uproszczenia dla stowarzyszen prowadzacych działalność gospodarcza - vide art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowosci, jezeli w roku obrotowym, za który sporzadzaja sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzajacym ten rok obrotowy, a w przypadku stowarzyszen rozpoczynajacych działalnosc w roku obrotowym, w którym rozpoczeły działalnosc, nie przekroczyły co najmniej dwóch z nastepujacych trzech wielkosci: 1,5 mln zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 3 mln zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedazy towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób - w przypadku sredniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

3) wszystkie dane statystyczne przedstawione w niniejszym pismie otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

4) tj. organizacjom pozarzadowym (w tym stowarzyszeniom), z wyłaczeniem spółek kapitałowych oraz stowarzyszeniom jednostek samorzadu terytorialnego, które:

a) działaja w sferze zadan publicznych okreslonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

b) nie prowadza działalnosci gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalnosci gospodarczej,

c) nie posiadaja statusu organizacji pozytku publicznego.

5)

www.ngo.pl/PodstawoweFakty_2012_raport/ebook/content/PodstawoweFaktyNGO_2012_KlonJawor_raport.pdf

www.podatki.biz

Bezpłatna pomoc prawna obejmie tez porady doradców podatkowych

W 2016 r. powstanie ponad 1500 punktów, w których świadczona będzie bezpłatna pomoc prawna. Z pomocy - obejmującej również porady doradców podatkowych - skorzystają np. seniorzy, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz kombatanci i weterani.

"W punktach w ramach sieci będzie można m.in.: uzyskać informacje o obowiązujących przepisach, wynikających z nich prawach i obowiązkach oraz o sposobie rozwiązania problemu prawnego" – można przeczytać w komunikacie sejmowym.

Wprowadzająca nowe rozwiązania ustawa została już przyjęta przez Sejm. Zgodnie z ustawa, połowę nowych punktów będą mogły prowadzić organizacje pozarządowe. Pomocy udzielać maja adwokacji, radcowie prawni, a w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe również doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (z co najmniej trzyletnim doświadczeniem).

Porady będą mogły dotyczyć np. wypełnienia zeznania podatkowego, ale jednocześnie nie będą mogły odnosić się do spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z darmowej pomocy prawnej skorzystać będą mogli: - seniorzy po 65. roku życia; - młodzież do 26 roku życia; - posiadacze Karty Dużej Rodziny; - osoby korzystające z pomocy społecznej; - osoby zagrożone albo poszkodowane katastrofa naturalna, klęska żywiołowa lub awaria techniczna; - kombatanci i weterani.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustawa została przyjęta przez Sejm 5 sierpnia 2015 r. i obecnie czeka na podpis prezydenta.

Nowe przepisy maja wejść w zycie 1 stycznia 2016 r.

mp

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

7372881
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
146
2350
6196
6736834
27830
21527
7372881