1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Ministerstwo Finansów nie przewiduje specjalnej ulgi internetowej dla emerytów

15.06.2018

Użytkowanie Internetu nie wymaga obecnie długofalowego wsparcia w postaci ulgi podatkowej, co znajduje odzwierciedlenie w obowiązującym od 2013 r. art. 26 ust. 6h ustawy PIT, ograniczającym prawo stosowania tej preferencji wyłącznie do dwóch lat podatkowych - poinformowało ministerstwo w odpowiedzi na kolejną interpelację poselską, dotyczącą tzw. ulgi internetowej.

Interpelacja nr 17769 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia ulgi podatkowej dla emerytów

Szanowny Panie Premierze,

Przewodniczący Prezydium Delegatury Warmińsko-Mazurskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, działając w imieniu środowiska seniorów reprezentujących uniwersytety trzeciego wieku oraz inne organizacje i stowarzyszenia seniorskie, przesłał do biur poselskich olsztyńskich parlamentarzystów, w tym też do mojego, petycję z inicjatywą dotyczącą zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zmianami) mającej na celu wprowadzenie stałej ulgi podatkowej dla seniorów korzystających z sieci Internet. Seniorzy proponują, aby osoby, które ukończyły 60 rok życia mogły bez ograniczeń zawartych w art. 26 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystały z tego odliczenia) odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym koszt poniesiony z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy czyli w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 złotych. Takie rozwiązanie byłoby dużym wsparciem dla seniorów, z których większość z nich pobiera niskie renty i emerytury, i pozwoliłoby na większą ich aktywizację do korzystania z komputera i sieci Internet.

Jest to szczególnie ważne w dobie kiedy Internet staje się niezbędny do funkcjonowania w życiu społecznym, a e-urzędy to już codzienność, z którą seniorzy sobie nie radzą. W petycji zaproponowane zostały zmiany do

ww.           ustawy tj. art. 26 ust. 6h w brzmieniu "Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, z zastrzeżeniem ust. 6i, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie postępujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia" oraz dodanie ust. 6i w brzmieniu "Zapisy ust. 6h nie dotyczą osób powyżej 60 roku życia."

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odniesieniu się do przedstawionej propozycji, a tym samym o odpowiedź na pytanie czy rząd dostrzega potrzebę i możliwość wprowadzenia ulgi podatkowej dla seniorów korzystających z sieci Internet w celach prywatnych?

Z                                            poważaniem, Anna Wasilewska

Szanowny Panie Marszałku, w związku z interpelacją nr 17769 grupy posłów: Pani Anny Wasilewskiej oraz

Panów Pawła Papkego i Piotra Cieślińskiego, w sprawie zmiany zasad korzystania z podatkowej ulgi internetowej przez seniorów, uprzejmie informuję.

Jak wskazano w interpelacji, przedstawiciele środowiska seniorów proponują, aby do osób, które ukończyły

60.             rok życia, poniosły wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet i korzystają z ich odliczenia od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) - dalej: "ustawa PIT" - nie miał zastosowania art. 26 ust. 6h tej ustawy, zgodnie z którym ww. odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie skorzystał z tego odliczenia.

W ocenie seniorów takie rozwiązanie byłoby dużym wsparciem dla osób starszych, z których większość pobiera niskie renty i emerytury. Przyczyniłoby się również do aktywizacji tej grupy społecznej w zakresie obsługi komputera i Internetu.

Odnosząc się do tak sformułowanej petycji należy zauważyć, że zawarte w niej żądanie zmiany przepisów ustawy PIT było już analizowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Stanowisko w tej sprawie zostało wyrażone w odpowiedziach na interpelację nr 11311 Pana Posła Tomasza Szymańskiego (pismo z dnia 24 kwietnia 2017 r. DD3.054.12.2017) oraz oświadczenie senatora Pana Mieczysława Augustyna (pismo z dnia 25 maja 2017 r. Nr DD3.054.16.2017), a także w związku z petycją Grudziądzkiej Rady Seniorów z dnia 4 kwietnia 2017 r., która w dniu 25 lipca 2017 r. była przedmiotem prac senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji a w dniu 12 września 2017 r. sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

W każdym przypadku minister rozwoju i finansów informował, że ulga internetowa, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT, została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2005 r. Jej celem było złagodzenie negatywnych skutków wzrostu podatku VAT na usługi internatowe (z 7% na 22%) w związku z koniecznością dostosowania przepisów prawa krajowego do prawa wspólnotowego. W obecnym stanie prawnym, z przedmiotowej ulgi podatnik może skorzystać tylko dwukrotnie i tylko w kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Tego rodzaju ograniczenie wprowadziła ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1278), jako konsekwencję rozwoju usług internetowych. Rozwój ten przyczynił się bowiem do wzrostu konkurencyjności na rynku tych usług, i w efekcie do spadku opłat za korzystanie z Internetu. Tym samym w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych, użytkowanie Internetu nie wymaga już długofalowego wsparcia w postaci ulgi podatkowej, co znajduje odzwierciedlenie w obowiązującym od 2013 r. art. 26 ust. 6h ustawy PIT, ograniczającym prawo stosowania tej preferencji wyłącznie do dwóch lat podatkowych.

Ograniczenie to dotyczy wszystkich podatników, tj. niezależnie od ich wieku, wykonywanej profesji czy zamożności. W ten sposób na gruncie ustawy PIT respektowana jest zasada równości wobec prawa oraz powszechny obowiązek podatkowy, o których w art. 32 i 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym stanie rzeczy żądanie przedstawicieli środowiska seniorów nie znajduje uzasadnionych podstaw.

Jego realizacja prowadziłaby do uprzywilejowania jednej grupy podatników, tj. osób powyżej 60. roku życia. Miałoby to miejsce niezależnie od faktycznych dochodów poszczególnych osób znajdujących się w tej grupie oraz korzystania przez seniorów - analogicznie jak w przypadku innych podatników - z efektów spadku cen usług internetowych.

Między innymi z tych też względów, zarówno senacka Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, jak i sejmowa Komisja do Spraw Petycji, podjęły decyzję o niepodejmowaniu prac w przedmiocie zmiany przepisów ustawy PIT w kształcie proponowanym przez seniorów.

Mając powyższe na uwadze informuje, że rząd nie prowadzi prac, których celem miałoby być wyłącznie, osób które ukończyły 60. rok życia z dyspozycji art. 26 ust. 6h ustawy PIT.

Łączę wyrazy szacunku, Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

8469408
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2246
398
3643
7833633
16886
54159
8469408