1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Plenarne Posiedzenie ZW ZEiRP RP w dniu 16 maja 2018r.

         W dniu 16 maja 2018r. odbyło się posiedzenie plenarne Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z udziałem Prezesów Kół terenowych.

Porządek obrad :

-         Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

-         Omówienie przebiegu i ustaleń z posiedzenia Zarządu Głównego.

-         Analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na terenie województwa na dzień 31.12.2017r.

-         Informacja z działalności Komisji Socjalnej przy Warmińsko- Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP.

-         Sprawy finansowe.

-         Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście :

-         Wiceprezes ZG ZEiRP RP Zygmunt Politowski

-         Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

st.  bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski

Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

-         Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP – bryg. w st. spocz. mgr inż.

      Grzegorz Matczyński

     

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik odczytał Uchwałę Nr VI/3/2018 ZG ZEiRP RP z dnia 15 marca 2108r. przyznającą odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla działaczy z naszego województwa – odznaki otrzymali :

1.   kol. Bartycha Edmund – Koło w Nowym Mieście Lub.

2.   mł. bryg. Filipowicz Sławomir – KM PSP Olsztyn

3.   kol. Gajewski Bogusław – Koło w Elblągu

4.   kol. Jasińska Teresa – Koło w Olsztynie

5.   kol. Łęgowski Zenon – Koło w Iławie

6.   kol. Maciejewski Ireneusz – Koło w Iławie

7.   bryg. w st. spocz. mgr inż. Pasławski Marek – były Kom. Pow. PSP w Lidzbarku 

      Warm.

8.   kol. Rutkowska Teresa – Koło w Lidzbarku Warm.

9.   kol. Szok Mirosław -  Koło w Mrągowie

10.               kol. Żak Grzegorz – Koło w Elblągu

Odznaki wręczyli :

-         Wiceprezes ZG ZEiRP RP – Zygmunt Politowski

-         Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski

Członek ZG i Wiceprezes ZW Wojciech Bastek przedstawił przebieg i najważniejsze ustalenia ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.

Prezes ZW Tadeusz Jakubik przedstawił stan organizacyjny Związku na Warmii i Mazurach oraz dokonał analizy sprawozdawczości za rok 2017. Ocenił stan organizacyjny naszego Związku jako dobry. Koła Związku działają przy wszystkich KM/KP PSP oraz w JRG poza siedzibami powiatów. Stan członków od wielu lat jest stabilny w ub. roku ze Związku odeszło 30 osób, również 30 osób wstąpiło, aktualny stan to 725 osób, Wszystkie Koła opłaciły składki statutowe. Omówiono również bazę lokalową we wszystkich Kołach oraz wyposażenie w urządzenia techniczne.

St. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki – Przewodniczący Komisji  Socjalnej przedstawił pracę Komisji w roku 2017 oraz plan działania na rok 2018.

     Skarbnik ZW Teresa Osenkowska – Żbik przedstawiła stan finansów na koniec 2017r. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Gospodarkę finansową oceniono jako oszczędną.

     W sprawach organizacyjnych Tadeusz Jakubik przedstawił następujące zagadnienia :

-         organizację wycieczki na trasie Chorwacja – Czarnogóra – Bośnia i Hercegowina w dniach 09 – 17.06. 2018r. w której udział weźmie 52 emerytów i członków ich rodzin z 10 Kół terenowych,

-         przygotowanie do kampanii sprawozdawczo – wyborczej,

-         publikowanie materiałów z życia Kół na stronach internetowych KW PSP i ZG ZEiRP RP.

Następnie rozpoczęła się dyskusja również z udziałem zaproszonych osób. Największa dyskusja skupiła się wokół spraw związanych z funduszem socjalnym. Bardzo ciekawy głos w dyskusji był Stanisława Mikulaka - Wiceprezesa ZW  dotyczący między innymi współpracy pomiędzy czynnymi strażakami PSP – a zwłaszcza kadrą dowódczą a emerytami i rencistami.

     Wiceprezes ZG Zygmunt Politowski poinformował o aktualnych problemach którymi zajmuje się Związek, a także przygotowania do kampanii sprawozdawczo – wyborczej.

Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st.bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski przedstawił najważniejsze problemy,  tóre są realizowane na terenie województwa, oraz zadeklarował współpracę i pomoc dla naszego Związku.

Po zakończeniu obrad zaproszono wszystkich uczestników na obiad w restauracji „Wileńska”.

Opracował : Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik

Zdjęcia : Stanisław Pabijanek, Adam Osiński.

Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Olsztynie

         W dniu 21 lutego 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 56 członków Koła oraz zaproszeni strażacy PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2017 roku.

         Na zebranie zostali zaproszeni: Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski, Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. mgr  inż. Andrzej Górzyński, Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP st. bryg. Arkadiusz Turulski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP kol. Tadeusz Jakubik. Wszystkich serdecznie przywitał  Prezes Koła  Jerzy Jasiński.

         Bardzo miłym akcentem było wręczenie okolicznościowej statuetki członkowi naszego Koła jubilatowi z okazji 85 - tych urodzin kol. Tadeuszowi Pachnikznajlepszymi życzeniami zdrowia i pomyślności. Prezes Zarządu Wojewódzkiego razem z Prezesem Koła wręczyli legitymacje członkowskie i znaki Związku nowym emerytom.

         Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Prezesa Koła sprawozdania     z działalności Koła za 2017 rok. Sprawozdanie finansowe  za 2017 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak. Ocenę działalności Koła przedstawiła Komisja Rewizyjna, a Przewodniczący tej Komisji kol. Grzegorz Wieczorek przedłożył protokół z kontroli Koła.

         W dalszej części zebrania informację o wykorzystaniu funduszu socjalnego  emerytów i rencistów  woj. warmińsko - mazurskiego w 2017 roku przedstawił Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP st.bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski. Przedstawił także niedociągnięcia w składanych wnioskach o różne formy korzystania z funduszu socjalnego, jak też wysokość środków do dyspozycji w pierwszym półroczu tego roku.

         Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski podziękował za zaproszenie na zebranie. W związku z tym, że dopiero objął stanowisko, wyraził nadzieję na wzajemną współpracę i życzył zebranym dużo zdrowia.      

         Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński podziękował Zarządowi Koła za pracę na rzecz emerytów i rencistów, życząc wszystkim emerytom dużo zdrowia i dalszych pozytywnych działań na rzecz środowiska strażackiego.

         Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik przedstawił informację o działaniach Zarządu Wojewódzkiego w roku 2017.Poinformował zebranych o rozwoju Kół w województwie, działaniach Związku w procesie legislacyjnym dotyczącym emerytów i rencistów. Przedstawił także informację z Nadzwyczajnego Zjazdu poświęconego nowemu statutowi Związku. Prezes przekazał informację o obchodach dwudziestolecia struktur Związku w województwie, a także przyznanych w tym okresie odznaczeniach i wyróżnieniach dla członków Związku. Podziękował Zarządowi Koła za dotychczasową pracę

         Ostatnim punktem zebrania była informacja Prezesa Koła o organizacji wycieczki w 2018 roku przez Zarząd Wojewódzki do Chorwacji.

Opracował:

Jerzy Jasiński

Posiedzenie ZW ZEiRP RP w dniu 19.12.2017r.

         W dniu 19 grudnia 2017r. odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z następującym porządkiem obrad :

-         wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

-         analiza wykorzystania funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów PSP w 2017r.

-         informacja z przebiegu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów odbytego w dn. 14.12.2017r.

-         podsumowanie przygotowań i przebiegu uroczystego posiedzenia ZW z okazji

XX – lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach

-         ocena realizacji uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w połowie kadencji

-         sprawy finansowe

-         sprawy organizacyjne

W posiedzeniu udział wzięli goście :

-         p.o. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

bryg. mgr inż. Robert Fliciński

-         Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP

      st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski

-         Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim

mł. bryg. mgr inż. Jacek Auda

         Otwarcia obrad dokonał Warmińsko-Mazurski Prezes ZW Tadeusz Jakubik, a następnie zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla następujących osób :

1.   mł. bryg. mgr inż. Jacek Auda - Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim,

2.   Ludwik Jurkiewicz - członek Koła w Iławie

3.   Witold Piotrowski   - członek Koła w Węgorzewie

Wręczenia odznak dokonali : Prezes ZW i p.o. Warmińsko – Mazurski Komendat Wojewódzki PSP.

         Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP przedstawił analizę wykorzystania funduszu socjalnego w roku 2017, po krótkiej dyskusji informacja została przyjęta i po uzupełnieniu o przedstawione uwagi zostanie powielona i przesłana do wszystkich Kół terenowych.

Członek ZG i Wiceprezes ZW Wojciech Bastek przedstawił informację z przebiegu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów podkreślając szczególnie zmiany w statucie dotyczące Kół.

         Prezes ZW przedstawił podsumowanie przygotowań i przebiegu uroczystego posiedzenia ZW z okazji XX – lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach. Oceniono, iż przygotowania oraz przebieg uroczystego posiedzenia było bardzo dobre, w uroczystości wzięło udział około 90 uczestników, koszty organizacyjne były poniżej zaplanowanych środków finansowych na ten cel.

         Sekretarz ZW Ryszard Kaszuba przedstawił informację o realizacji uchwały Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, oceniono, że realizacja tej uchwały przebiega prawidłowo i do końca kadencji zostanie zrealizowana w całości.

         Zarząd Wojewódzki zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2017 uznano, że gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie. Wszystkie Koła wpłaciły należne składki statutowe.

         W sprawach organizacyjnych Prezes ZW poruszył następujące zagadnienia :

-         odbycie zebrań sprawozdawczych w Kołach

-         sporządzenie wniosków na odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

-         przesyłanie informacji  „z  życia” Kół na strony internetowe KW PSP i ZG

      ZEiRP RP

-         organizacja wycieczki zagranicznej w roku 2018.

Opracował :T.Jakubik

Zdjęcia :  S. Pabijanek

                 A. Osiński

Wycieczka w Bieszczady Koła Emerytów i Rencistów ZEiRP RP w Lidzbarku Warmińskim

W dniach 05-10 sierpnia 2017 roku Koło Emerytów i Rencistów ZEiRP RP w Lidzbarku Warmińskim zorganizowało wycieczkę w Bieszczady. W wycieczce wzięło udział 28 osób, członkowie Koła i strażacy PSP z rodzinami.

W pierwszym dniu pobytu, tuz po przyjeździe do miejsca zakwaterowania w Ustrzykach Dolnych wpadliśmy w sam środek zlotu motocyklistów, setki pięknych motocykli i namiotów opanowało całą dolinkę przy naszych domkach, rojno było w karczmie, w której jedliśmy posiłki. W następnej dobie już się rozjechali, za to w Ustrzykach było Święto Chleba , stragany z miejscowymi wyrobami i występy zespołów, w tym śliczne dziewczyny z zespołu ludowego z Kijowa, które też pięknie śpiewały. Zwiedziliśmy dużo obiektów i kultowych miejsc w Bieszczadach. Między innymi ruiny zamku Kmitów na Górze Sobień, ruiny klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu. W Centrum Ekumenicznym w Myczkowcach zwiedziliśmy Ogród Biblijny i Park Miniatur Sakralnych, przewodnik w ciekawy sposób opowiedział o zdarzeniach biblijnych odzwierciedlonych w ogrodzie, jak i o roślinach, sprowadzonych z egzotycznych krajów. Stąd odbyliśmy ponad kilometrowy spacer do Cudownego  Źródełka, ze zdziwieniem zobaczyliśmy, jak miejscowi napełniają ogromne balony tej wody i wiozą do domów, jako niezastąpioną wodę do codziennego spożycia. Nas, turystów z małymi buteleczkami przepuszczono w kolejce po cudowną wodę. Zwiedzaliśmy też wnętrze elektrowni wodnej w Solinie, zapoznaliśmy się z historią budowy, gdzie pierwsza zapora powstała w Myczkowcach, a koryto Sanu skierowano na turbiny przez wywiercony przez górę tunel. W tym miejscu stare koryto Sanu ma niewiele wody, przez rzekę można przejść w bród w każdym miejscu. Klasztor w Komańczy i przejazd kolejką leśną zwiedzaliśmy w strugach deszczu i chłodzie.

Ciekawym doświadczeniem był dwugodzinny rejs statkiem po Zalewie Solińskim i zwiedzanie Polańczyka. Słuchając relacji kapitana statku i rozmów z miejscowymi ludźmi można stwierdzić, iż narosło wiele mitów wokół Zalewu Solińskiego, które do tej pory przyjmowaliśmy jako fakty. Zwiedziliśmy również Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, które jest zupełnie inne, niż nasze w Olsztynku, z uwagi na prezentowane obiekty i ich wyposażenie. Ostatnia doba wycieczki przypadła na Sandomierz. Wieczorny spacer po mieście uwieczniliśmy na zdjęciach, odbyliśmy też półtoragodzinna przejażdżkę meleksami wokół zabytków Sandomierza, spędziliśmy kilka godzin na starym mieście, odwiedzając filmowy „posterunek policji” figur woskowych. Zrobienie zdjęć z księdzem Mateuszem, komendantem czy innymi filmowymi postaciami było frajdą nie lada.

Trzeba przyznać, iż sześciodniowa wycieczka była zbyt krótka, zabrakło czasu na odwiedzenie wielu miejsc. Niektórzy z nas byli w Bieszczadach ze 30 lat wstecz, malutkie miejscowości znacznie się rozrosły, podziwialiśmy schludne, czyściutkie obejścia wokół domów, piękne krajobrazy, poranne mgły i zachody słońca.

Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego z okazji 20-lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach

         W dniu 30 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego z okazji 20-lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach z udziałem Prezesów Kół i Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP.

Porządek obrad :

- wystąpienie okolicznościowe z okazji 20-lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach

- wręczenie odznak resortowych

- wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

- wręczenie wyróżnień i podziękowań indywidualnych

-         wystąpienia uczestników posiedzenia

-        

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście :

- Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

  bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

- Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP – st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski

- Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP –

  bryg. mgr inż. w st. spocz. Grzegorz Matczyński

         Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik przedstawił działania Związku w okresie dwudziestu lat a w szczególności działalność organizacyjną, wzrost szeregów w poszczególnych Kołach, jak też działalność socjalną i kulturalno-oświatową. Podkreślił, że koła działają przy wszystkich jednostkach organizacyjnych, a ich działalność ulega widocznej poprawie.

         W dalszej części obrad wręczono odznaki i wyróżnienia związane z 20-leciem Związku na Warmii i Mazurach.

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

1. Chodkiewicz Jan                     - członek Koła w Ełku

2. Jasiński Jerzy                         - Prezes Koła w Olsztynie

3. Olszewik Stanisław                 - członek Koła w Ostródzie

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

1. Walewski Jan                           - Prezes Koła w Kętrzynie

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

1. Wieczorek Grzegorz                - Przewodniczący KR w Olsztynie

         Uchwałą Nr VI/2/2017 Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP z dnia 16 marca 2017r. przyznało dla 20 członków Związku- odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Odznaki na posiedzeniu wręczono dla n/w osób :

1. Dariusz Bednarski                   - Koło w Mrągowie

2. Sławibór Andrzej Bronicki     - Pierwszy Prezes Koła w Elblągu

3. Maria Dowiat                            - Koło w Lidzbarku Warm.

4. Jan Dąbrowski                          - Koło w Lidzbarku Warm.

5. Stanisław Gorzelewski             - Koło w  Ostródzie

6. Jan Halicki                                - Pierwszy Prezes Koła w Nidzicy

7. Bernard Krawaczyński           - Pierwszy Prezes Koła w Iławie

8. Lucjan Nadolski                        - Koło w Olsztynie

9. Henryk Orzechowski                - Koło w Nowym Mieście Lub.

10.Czesław Siemaszko                   - Koło w Pasłęku

11.Zbigniew Stępliński                  - Koło w Olsztynie

12.Zenon Tomasiewicz                  - Koło w Kętrzynie

13.Zbigniew Urynowicz             - Koło w Węgorzewie

         Decyzją Prezydium Warmińsko -Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego z dnia 14 czerwca 2017r. zostali wyróżnieni :

- z okazji 80-tych urodzin

         Romuald Śliwka – Prezes Koła w Działdowie

- z okazji pełnienia funkcji Prezesa Koła od chwili jego powstania do chwili obecnej :

-         Mirosław Hajduk          - Prezes Koła w Giżycku

-         Romuald Śliwka            - Prezes Koła w Działdowie

-         Adam Schmidt               - Prezes Koła w Ostródzie

-         Adam Osiński                - Prezes Koła w Szczytnie

Tadeuszowi Jakubikowi – Prezesowi ZW ZEiRP RP i Stanisławowi Mikulakowi - Wiceprezesowi ZW ZEiRP RP przyznano dyplomy – za tworzenie struktur i XX letnią aktywną działalność na rzecz ZEiRP RP na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

     Dyplomy – podziękowania za wkład finansowy na rzecz nadania sztandaru dla

ZG ZEiRP RP wręczono :

-         Prezesowi Koła w Iławie

-         Prezesowi Koła  w Mrągowie

-         Prezesowi Koła w Nowym Mieście Lub.

-         Prezesowi Koła w Olsztynie

-         Prezesowi Koła w Ostródzie

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. warmińsko-mazurskiego z dnia 27 maja 2017r. Warmińsko-Mazurski ZW ZEiRP RP został odznaczony – Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia otrzymali okolicznościowe kubki.

Ponadto odczytano listy okolicznościowe przesłane przez :

-         Prezesa ZG ZEiRP RP Krzysztofa Maślankiewicza

-         Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie – bryg. mgr inż. Andrzeja Górzyńskiego

-         Prezesa Koła w Szczytnie Adama Osińskiego

W trakcie dyskusji głos zabrali :

-         Stanisław Mikulak -  Wiceprezes ZW ZEiRP RP

-         Adam Osiński         - Prezes Koła w Szczytnie

-         Sławobór Bronicki – Pierwszy Prezes Koła w Elblągu

-         bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który podziękował za dotychczasową pracę i współpracę oraz zadeklarował dalszą współpracę i współdziałanie ze Związkiem.

Po zakończeniu obrad zaproszono wszystkich uczestników na obiad w restauracji "Wileńska”.

Opracował : Tadeusz Jakubik

Zdjęcia : Stanisław Pabijanek, Adam Osiński

Licznik odwiedzin

7338420
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1020
1378
6158
6707198
14913
39115
7338420