1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP w Olsztynie dniu 16 marca 2016 r.

            W dniu 16 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP. W trakcie obrad omówiono następujące zagadnienia :

 • informacja z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniu 11 lutego 2016r.

 • analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na dzień 31.12.2015r.

 • analiza protokółu WKR kontrolującej działalność organizacyjną i finansową ZW ZEiRP RP za rok 2015,

 • sprawy finansowe,

 • sprawy organizacyjne i informacje.

Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik omówił ustalenia z obrad Prezydium ZG, które odbyło się w dniu 11 lutego 2016r. a zwłaszcza dotyczące : nadania sztandaru dla ZG, druku książki pt: „20 lat ZEiRP RP – Historia powstania i działalności”, konieczność zmiany instrukcji finansowej, nadawania odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Dokonano analizy sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na Warmii i Mazurach na koniec 2015r. ze szczególnym naciskiem na :

 • stanu osobowego w poszczególnych kołach

 • stanu środków finansowych

 • opłacaniu składek statutowych

 • stanu bazy lokalowej oraz wyposażenia w sprzęt.

Na szczególne podkreślenie zasługuje dalszy wzrost członków Związku, oraz bardzo dobry stopień opłacania składek statutowych.

Przeanalizowano protokół kontroli WKR. Na podkreślenie zasługuje fakt uznania prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych za prawidłowe i nie wniesienie do tej działalności żadnych uwag.

Omówiono stan finansów ZW na dzień 31.12.2015r. i podjęto decyzję :

 • o przekazaniu na sztandar ZG ZEiRP RP kwoty 725, 00 zł. (tj. 1,00 zł. od każdego

       członka Związku na terenie województwa) oraz przekazano apel w tej sprawie do

       kół terenowych

 • o pokryciu kosztów odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla Kół terenowych w bieżącym roku przez ZW ZEiRP RP.

  W sprawach organizacyjnych omówiono :

 • organizację plenarnego posiedzenia ZW ZEiRP RP

 • wręczenie sztandaru dla ZG ZEiRP RP w dniu 04.06.2016r.

  w Warszawie i udział emerytów w tej uroczystości

 • nadanie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla członków naszego Związku na terenie naszego województwa

 • obchodów XX – Lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach w roku 2017

 • organizacja wycieczki na trasie : Bruksela – Paryż – Zamki nad Loarą w m-cu sierpniu br.

 • Prezes ZW ZEiRP RPTadeusz Jakubik

Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Olsztynie

W dniu 27 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 54 członków Koła oraz 2 strażaków PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2012 roku.

            Na zebranie przybyli zaproszeni: Komendant MiejskiPSP bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik oraz szczególny gość - emerytowany od kilku dni Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki, których przywitał Prezes Koła  Jerzy Jasiński.

            Prezes Zarządu Wojewódzkiego i Prezes Koła w imieniu członków Związku wręczyli Panu Komendantowi Mirosławowi Ruteckiemu okolicznościowy plat w związku z zakończeniem służby i serdecznie podziękowali za udzielaną pomoc  w realizacji zadań statutowych na rzecz naszych członków, bardzo dobrą współpracę,jednocześnie życząc dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Komendant Wojewódzki Mirosław Rutecki bardzo serdecznie podziękował za docenienie jego działań na rzecz Związku i życzył nam dużo zdrowia oraz niezłomnej cierpliwości w dalszej działalności.

            Bardzo miłym akcentem było wręczenie okolicznościowego plata członkowi naszego Koła jubilatowi z okazji 80 - tych urodzin kol. Tadeuszowi Dzieniszewskiemu oraz życzenia pomyślności i dużo zdrowia. W dalszej części zebrania Prezes Koła przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2015 rok. Sprawozdanie finansowe  za 2015 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak. Ocenę działalności Koła przedstawiła Komisja Rewizyjna, a Przewodniczący tej Komisji kol. Grzegorz Wieczorek przedłożył protokół z kontroli Koła. Komendant Miejski PSP w Olsztynie  przedstawił informację  z zadań i projektów  jakie zostały wykonane w 2015 roku na terenie Komendy, jednostek JRG oraz powiatu w OSP.

Kolejnym punktem zebrania była informacja kol. Wojciecha Bastka, Przewodniczącego Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, w sprawie wykorzystania funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP woj. warmińsko - mazurskiego w 2015 roku oraz omówił uwagi dotyczące  wniosków o pomoc socjalną składanych przez członków koła.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Tadeusz Jakubik poinformował zebranych o odbytym zjeździe wojewódzkim Związku, posiedzeniu Zarządu Głównego na terenie naszego województwa oraz wyborze nowych władz ZG. Poinformował członków Związku o stronie internetowej KW PSP Olsztyn i naszej zakładce ZEiRP RP, na której można znaleźć informacje dotyczące naszego Związku. Natomiast na stronie KG PSP  w zakładce ZG ZEiRP RP jest informacja dotycząca nowych ubezpieczeń.

            Ostatnim punktem zebrania była dyskusja oraz informacja Prezesa Koła o planowanej wycieczce w 2016 roku "Bruksela - Paryż - zamki nad Loarą" lub alternatywnie Zakopane lub Jelenia Góra. Ostateczną decyzję w sprawie wycieczki podejmie Zarząd Koła wspólnie z Zarządem Wojewódzkim  ZEiRP RP.

Opracował: Jerzy Jasiński

Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP dn. 18.11.2015r.

W dniu 18 listopada 2015r. odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad :

1. Informacja z odbytego w dniach 16-18 czerwca 2015 r. Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Omówienie ustaleń posiedzenia ZG ZE i RP RP odbytego w dniu 20 października 2015 r. :

- wprowadzenie do użytku instrukcji kancelaryjnej,

- stosowania zasad przyznawania odznaki honorowej „ Zasłużony dla ZE i RP RP”,

- określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru w ZE i RP RP,

3. Przyjęcie planu działania Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP na VI kadencję lata 2015-2018.

4. Zasady kontroli działalności Kół przez Komisję Rewizyjną.

5. Sprawy finansowe.

6. Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu udział wziął :

Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik witając członków Zarządu, Prezesów Kół, Członków WKR i Z-cę Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Woj. PSP. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie, następnie zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego w m-cu sierpniu Prezesa Koła w Ełku kol. Zenona Rakowskiego.

Prezes wręczył Prezesowi Koła w Giżycku Mirosławowi Hajduk plakietkę od ZG w podziękowaniu za współudział w organizacji wyjazdowego posiedzenia ZG w Pięknej Górze k/Giżycka.

Informacje z odbytego w dniach 16 – 18 czerwca 2015r. Krajowego Zjazdu Delegatów przedstawił Prezes ZW szczególnie podkreślając przebieg, wybór nowych władz oraz program działania Związku na lata 2015 – 2019. Następnie przedstawił ustalenia posiedzenia ZG ZEiRP RP odbytego w dniu 20 października 2015r. ze szczególnym uwzględnieniem :

 • wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej

 • stosowania zasad przyznawania odznaki honorowej

 • określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru w ZEiRP RP

Plan działania Zarządu na okres kadencji omówił sekretarz ZW Ryszard Kaszuba, podkreślając że został on opracowany w oparciu o zadania statutowe, uchwałą ze Zjazdu Wojewódzkiego i zadania wynikające z programu działania Zarządu Głównego. Plan został przyjęty do realizacji jednogłośnie.

Zasady kontroli oraz sporządzanie protokółów omówiła Przewodnicząca WKR Teresa Ciechowska, uwypuklając zasady prowadzenia dokumentacji finansowej /książka kasowa, dowody wpłaty, rozchody, oświadczenia skarbnika o odpowiedzialności materialnej/ oraz sprawy działalności statutowej dotyczyło to kontroli przeprowadzanej przez Komisje Rewizyjne w Kołach.

Skarbnik ZW Teresa Osenkowska-Żbik przedstawiła stan finansowy ZW, dochody, wydatki i stan kasy. Stan finansowy ZW oceniono pozytywnie i informacje przyjęto jednogłośnie.

W sprawach organizacyjnych omówiono między innymi następujące zagadnienia :

 • Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP Wojciech Bastek przedstawił działalność Komisji w roku 2015. w roku 2015 rozpatrzono pozytywnie 320 wniosków, podkreślił że 75% środków zostało wydatkowanych na zapomogi i zwrot kosztów leczenia,

 • Prezes ZW omówił :

  a/ sporządzanie wniosków na odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” na rok

     2016,

  b/ przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych w kołach,

  c/ przesłanie sprawozdań z działalności kół za rok 2015,

  d/ zorganizowanie obchodów XX – Lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach w roku 2017,

  e/ informację o ilości i strukturze wiekowej emerytów i rencistów oraz o wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych,

  f/ propozycję wycieczki zagranicznej dla członków Związku w roku 2016 – sprawę tą przedstawił Prezes Koła w Olsztynie Jerzy Jasiński.

  Z-ca K-nta Wojewódzkiego PSP podziękował za dobrą pracę i współpracę ze Związkiem oraz przedstawił najbliższe zamierzenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego województwa.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie

Dnia 30 września 2015r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZE i RP RP woj. warmińsko-mazurskiego. Podczas posiedzenia omówiono zagadnienia:

- ustalenia Prezydium ZG ZE i RP RP z dnia 6 lipca 2015 r.,

- tematyka i termin posiedzenia plenarnego ZW ZE i RP RP,

- sprawy finansowe,

- sprawy organizacyjne,

Podczas posiedzenia przedstawione zostały dokumenty omawiane na Prezydium ZG ZE i RP RP z dnia 6 lipca 2015 r. a mianowicie: „instrukcja kancelaryjna” , Regulaminu przyznawania odznaki honorowej „Zasłużony dla ZE i RP RP”, oraz „Projekt programu działania Związku na lata 2015-2019”.

Ustalono, że 18 listopada odbędzie się Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego na które zaproszeni zostaną Prezesi Kół oraz ustalono jego tematykę. Dokonano analizy odprowadzania na rzecz Zarządu Wojewódzkiego składek przez poszczególne Koła. Omówiono także zmiany w dotychczasowych dokumentach tj. ewidencji wydawanych zaświadczeń na przejazdy ulgowe oraz ewidencji członków w poszczególnych kołach. Powyższe dokumenty zostaną szczegółowo przedstawione na Plenarnym Posiedzeniu Zarządu.

Opracował : Stanisław Pabijanek – członek Prezydium ZW ZEiRP RP.

Wycieczka na Podlasie z Lidzbarka Warmińskiego.

W dniach 6-9 lipca 2015 roku Koło Emerytów PSP w Lidzbarku Warmińskim zorganizowało wycieczkę krajoznawczą na Podlasie.  Noclegi i wyżywienie zarezerwowano w Białowieży,  skąd wyjeżdżaliśmy na zwiedzanie.

DZIEŃ 1.

Zwiedzanie rozpoczęto od miejsc historycznych,  dobrze znanych polskim filmowcom, tu nakręcono wiele scen batalistycznych i historycznych.

Pierwszym z tych miejsc, to stara carska twierdza w Osowcu, a raczej jej część udostępniona do zwiedzania przez Osowieckie Towarzystwo Historyczne.

Ciekawostką jest to, iż twierdza położona wśród bagien rzeki Biebrzy, nigdy nie została zdobyta.

Następnym obiektem był zamek królewski w Tyńcu zwany Wersalem Północy lub drugim Wawelem. Całkowicie zrujnowany przez zawieruchy wojenne, po raz kolejny spalony  w czasie I wojny światowej. Ruiny rozebrano i wywieziono do utwardzania dróg.                                     Zamek w ostatnim 20-leciu został po części z niebywałą starannością odbudowany przez osobę prywatną. 

W zamku znajduje się hotel, część urządzona historycznie jest udostępniona do zwiedzania.

DZIEŃ 2.

Druga część wycieczki, to wycieczka przyrodnicza. Zwiedziliśmy Muzeum Puszczy Białowieskiej w Białowieży.  W muzeum można obejrzeć florę i faunę tamtego regionu, bardzo ciekawie zaprezentowaną w formie audiowizualnej. Naszą wycieczkę oprowadzała po muzeum pani kustosz, nie zabrakło wielu ciekawostek o życiu puszczy. Zwiedziliśmy zagrody dzikich zwierząt, obiekt położony 4 km od Białowieży w stronę Hajnówki. W dużych zagrodach zobaczyliśmy między innymi: żubry, żubronie, łosie, jelenie, daniele i rysie.

Po południu zwiedziliśmy skansen w miejscowości Sioło Budy oraz Szlak Dębów Królewskich

DZIEŃ 3.

Pojechaliśmy do Hajnówki, oddalonej od Białowieży około 20 km.

Jechaliśmy leśną kolejką po puszczy z Hajnówki do Topiło, trasa 11 km przez puszczę, w tym malownicze widoki na leśne jeziorka i rozlewiska.

Dla odprężenia od upałów spędziliśmy dwie godziny w parku wodnym w Hajnówce.

DZIEŃ 4.

W ostatnim dniu wycieczki zwiedziliśmy Muzeum farmacji w pałacu   Branickich w Białymstoku, park pałacowy,  oraz Górę Krzyży z cudownym żródełkiem, które według podań ma uzdrawiającą wodę.

Wycieczka była udana. Przede wszystkim mieszkaliśmy w przemiłym pensjonacie, który zaoferował dobre warunki pobytu, oraz obfite regionalne posiłki.

Samo zwiedzanie odbywało się bez pośpiechu, te cztery dni spędziliśmy w miłej atmosferze, a wieczory przy ognisku.

W wycieczce uczestniczyło 16 osób.

 

 

 

 

Licznik odwiedzin

7338192
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
792
1378
5930
6707198
14685
39115
7338192