1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów w Łodzi – 3 kwietnia 2019r.

1. Otwarcia i powitania uczestników oraz zaproszonych gości Zjazdu dokonał prezes ustępującego Zarządu

Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi kol. Ireneusz Mańko.

W pierwszej kolejności powitał przybyłych na nasze obrady:

 • delegatów na VII Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów,
 • Przewodniczącego i członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
 • członków ustępującego Zarządu Wojewódzkiego,
 • Prezesów zarządów Kół naszego Związku ustępujących i obecnie wybranych na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych.
 • działaczy związkowych zaproszonych na dzisiejsze spotkanie.

2. gości w osobach:

 • Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi – st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego,
 • Wiceprezesa ZG ZEiRP RP st. bryg w stanie spocz. Wiesława Woszczynę
 • Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi – mł. bryg. Grzegorza Wąsika,
 • Naczelnika Wydziału Logistyki KW PSP – bryg. Wojciecha Wielocha,
 • prowadzącą sprawy socjalne w Wydz. Logistyki KW PSP Panią asp. szt. Katarzynę Doliwę - Sumerę.
 • Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej Wojskowej Służby Zdrowia płk. dr w st. spocz. Czesława Marmurę,
 • Przewodniczącego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej - ppłk. st.   spocz. Janusza Kwietnia.

 

Przed rozpoczęciem obrad - wręczono wyróżniającym się osobom przyznane przez Prezydium ZG odznaczenia „Zasłużony dla ZEiRP RP”. Odznaczenia otrzymali: st. bryg. JarosławWlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, kol. Borowik Krzysztof – Prezes Zarządu Koła w Pajęcznie, kol. Kubiak Tomasz – Prezes Zarządu Koła w Strykowie, kol. Swierczyński Marek – Prezes Zarządu Koła w Brzezinach, kol. Zdun Kazimierz – członek ZW, kol. Krasoń Stanisław- członek ZW, kol. Grącki Janusz – ustępujący Prezes Zarządu Koła w Łasku, kol. Żbikowski Wacław – Prezes Zarządu Koła w Wieruszowie. Odznaczenia wręczył Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRP RP kol. Wiesław Woszczyna w obecności Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego i Prezesa ZW w Łodzi - Ireneusza Mańko.

Minutą ciszy uczczono pamięć 70 kolegów zmarłych w minionej kadencji, w tym: Prezesa Zarządu Koła w Kutnie – kol. Jerzego Wieczorkiewicza i Prezesa Zarządu Koła w Łodzi -kol. Stanisława Pietrzykowskiego.

Na przewodniczącego VII Zjazdu wybrano i obrady poprowadził - kol. Marian Kryszkowski.
Prezes I. Mańko przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Wojewódzkiego.
W imieniu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przewodniczący WKR - kol. Jerzy Sobierajski odczytał protokół za czteroletni okres działalności władz wojewódzkich i kół terenowych oraz przedstawił wniosek WKR o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu, który został przyjęty jednogłośnie.

Skarbnik ZW kol Jan Paczuski przedstawił sprawozdanie finansowe zaokres kadencji

Zabierając głos Łódzki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wlazłowski , omówił wyniki współpracy z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP uznając je za nadzwyczaj owocne oraz życzył delegatom udanych obrad, a jednocześnie zadeklarował dalszą bliską współpracę z nowo wybranymi władzami naszego związku.

Sprawy korzystania z funduszu socjalnego i wykorzystanie Funduszu socjalnego w kadencji szeroko omówiła asp. sztab. Katarzyna Doliwa Sumera z Wydziału Logistyki - prowadząca sprawy socjalne w KW PSP.

Przedstawiciele służb mundurowych przekazali najlepsze życzenia uczestnikom VII Zjazdu w imieniu własnym i reprezentowanych organizacji.

Po dyskusji statutowo-regulaminowej uchwalono 21 osobowy skład ilościowy ZW i 5 osobowy skład WKR. W wyniku jawnego glosowania na listę - wybrano imiennie 20 delegatów do nowego ZW, a jednego brakującego członka z upoważnienia WZD Zarząd Wojewódzki dokooptuje na następnych posiedzeniach.
Wybrano również skład imienny WKR ZEiRP RP w Łodzi.
W trakcie pierwszego posiedzenia ZW wybrano nowe Prezydium ZW na kadencję lat 2019 -2023 w składzie:

1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego - kol. Banasiak Henryk - Pabianice

2. V-ce Prezes - kol. Woźniak Krzysztof - Łódź

3. V-ce Prezes – kol. Leszek Kobacki - Tomaszów Mazowiecki

4. Skarbnik - kol. Paczuski Jan - Łódź

5. Członek Prezydium - kol. Chrzanowski Krzysztof p. o. sekretarza ZW - Łódź

6. Członek Prezydium - kol. Wiesława Kozdraj - Łódź

       pozostali członkowie zarządu to:

7. kol. Belka Wiesław                  - Zgierz

8. kol. Gniłka Leszek                   - Wieluń

9. kol. Gzowski Adam                 - Brzeziny

10. kol. Karasiński Stanisław      - Pabianice

11. Kol. Kocik Krzysztof              - Zduńska Wola

12. kol. Krasoń Stanisław           - Bełchatów

13. kol. Kryszkowski Marian       - Łęczyca

14. kol. Małecki Jerzy                 - Koluszki

15. kol. Lipiński Sławomir           - Piotrków T.

16. kol. Moskwa Czesław           - Łowicz

17. kol. Stępiński Stanisław        - Poddębice

18. kol. Sularz Roman                - Stryków

19. kol. Zajfert Wiesław             - Łódź

20. kol. Zdun Kazimierz             - Skierniewic

21. kol. wakat ?

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów:

1. Banasiak Henryk - Prezes ZW

2. Kobacki Leszek   - Wiceprezes ZW

3. Zdun Kazimierz   - Członek ZW

4. Mańko Ireneusz   - Honorowy Prezes ZW  

Została podjęta uchwała nadająca ustępującemu długoletniemu Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Ireneuszowi Mańko WZD tytuł Honorowego Prezesa ZW w Łodzi. Wręczono również pamiątkową tabliczkę z treścią nadania tytułu Honorowego Prezesa.

W podziękowaniu za dotychczasową działalnośc odchodzący Prezes otrzymał od związkowców woj. woj. łódzkiego pamiątkową tabliczkę. Łódzki Komendant Wojewódzki st. bryg. Jarosław Wlazłowsaki podziękował ustępującemu prezesowi ZW za społeczną działalnośc i bardzo dobrą współprace z KW PSP. Pogratulował nowo wybranemu Zarządowi, oraz wyraził nadzieje że współpraca z nowym Zarządem będzie się układała jak dotychczas bardzo dobrze.

Wiceprezes ZG Wiesław WoszczynaRP podziękował za zaproszenie stwierdzając , że zjazd został wzorowo przygotowany i przeprowadzony. Podziękował ustępującemu ZW za dotychczasową działalność związkową. Szczególne podziękowania przekazał ustępującemu Prezesowi ZW kol. Ireneuszowi Mańko za wieloletnie / 12 lat /pełnienie funkcji Prezesa ZW oraz wprowadzenie wielu innowacji i ulepszeń w poprawę działalności związkowej.Pochwalił wzorową współpracę z Kierownictwem PSP na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Życzył nowo wybranemu ZW na czele z nowym Prezesem ZW kol. Henrykiem Banasiakiem pomyślności i wielu sukcesów.

Nowo wybrany Prezes ZW kol. Henryk Banasiak podziękował za zaufanie i wybór na Prezesa ZW oraz zapowiedział kontynuowanie zamierzeń zgodnie z wolą delegatów. W imieniu ZW zapewnił o zamiarze realizacji wszystkich zadań i wniosków z VII WZD. Wyraził nadzieję, że współpraca z Komendantem Wojewódzkim będzie się układała tak dobrze jak dotychczas. Ustępujący Prezes ZW wręczył Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu pamiątkowa tabliczkę z podziękowaniem za współpracę. Podziękował członkom ZW, Prezesom Kół, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom za wkład pracy jaką włożyli w działalność naszego Związku. Zadeklarował pomoc i doradztwo nowo powołanemu ZW oraz dalszą współprace z zarządami kół i kierownictwem PSP. Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę programową VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Następnie wszyscy jego uczestnicy obrad udali się na posiłek i tradycyjne „Jajeczko Wielkanocne” do OSP w Wiśniowej Górze. Potrawy poświęcił st. bryg. w st. spocz. ks. senior Henryk Betlej. Złożono świąteczne życzenia Wielkanocne.

w zał. Zdjęcia

Jubileusz 20- lecia i Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła ZEiRP RP w Łowiczu

W dniu 10 lutego 2019 roku lokalu „GWIOZDA” odbyła się inauguracja obchodów 20-lecia Łowickiego Koła i walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Związku Emerytów I Rencistów Pożarnictwa RP w Łowiczu.

Koło w Łowiczu rozpoczęło swoją działalność na spotkaniu emerytów w dniu 11 lutego 1999 roku. Aktualnie zrzesza emerytów i rencistów pożarnictwa mieszkających na terenie powiatu łowickiego i liczy 38 członków oraz 4 członkinie wspierający.

Otwarcia, powitania gości i członków Koła dokonał Prezes – Leszek Chaicki. W zebraniu wzięło udział 31 członków i goście w osobach: Ireneusz Mańko prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi, Krzysztof Woźniak wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi, st. kpt. Arkadiusz Makowski Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu, Stanisław Kostrzewa – Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łowiczu.

Zebraniu przewodniczył Kol. Ireneusz Sołtysiak, funkcję sekretarza sprawowała kol. Teresa Wojda. Po sprawozdaniach przedstawionych przez prezesa koła, skarbnika kol. Jerzego Łukawskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztofa Kostrzewę. Głos zabrali goście zebrania, a kol. Ireneusz Mańko prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi wręczył okolicznościowy grawerton z życzeniami z okazji jubileuszu Prezesowi Koła Łowickiego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi Koła.

Wybrano Zarząd Koła w składzie: Prezes: Leszek Chaicki, Wiceprezes: Czesław Moskwa, Sekretarz: Teresa Wojda, Skarbnik: Jerzy Łukawski, Członek Zarządu: Leszek Paciorek, Halina Wróbel, Michał Wieczorek. Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący Krzysztof Kostrzewa, Sekretarz Jarosław Zagajewski, Członek Krzysztof Dałek.

Z okazji jubileuszu wszyscy członkowie Koła i goście otrzymali pamiątkowe medale okolicznościowe. Ponadto Odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali uhonorowani kol. Regina Łukawska i kol. Michał Wieczorek. Odznaki wręczył kol. kol. Ireneusz Mańko prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi.

Tekst: L. Chaicki

         Zdjęcia L. Chaicki

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła w Tomaszowie Mazowieckim

Na terenie powiatu tomaszowskiego od 1996 roku funkcjonuje Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Zgodnie ze statutem raz na 4 lata wybierane są władze koła tj. zarząd oraz komisja rewizyjna. W powiecie tomaszowskim zarejestrowanych jest 220 emerytów i rencistów pożarnictwa wraz z osobami uprawnionymi tj. wdowami po zmarłych funkcjonariuszach.

Związek w swych zadaniach statutowych ma zapisaną m.in. współpracę z Komendantem Powiatowym PSP, w tym działanie w ramach Komisji Socjalnej na rzecz wszystkich osób uprawnionych. Oddzielnych zadaniem jest organizacja integracji kulturalno-turystycznej w ramach wspólnych spotkań i wyjazdów.

W dniu 19-01-2019 r. na terenie Zajazdu Janosik odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP powiatu tomaszowskiego.

Kadencja władz statutowych trwa 4 lata. W dniu 19-01-2019 r. wybrano władze na okres 2019-2023.

Po 8 latach we władzach związku nastąpiły zmiany na zasadniczych funkcjach w zarządzie.

Funkcję wiceprezesa objął Marek Dróżdż (wcześniej był to Andrzej Rochala ), a funkcję sekretarza objął Bogdan Kut ( wcześniej był to Janusz Dębiec ).

Prezesem Zarządu Koła został wybrany już na 3 kadencję : Leszek Kobacki.

W skład zarządu weszli jeszcze : Stanisław Gabryś – skarbnik oraz Andrzej Rochala, Janusz Dębiec i Adam Walczak – jako członkowie zarządu.

Skład komisji rewizyjnej nie uległ zmianie : Zdzisław Jęczmień – przewodniczący, Barbara Kubackja – sekretarz oraz Tadeusz Kawecki – członek.

Po części oficjalnej miało miejsce spotkanie opłatkowe, podczas którego prezes Leszek Kobacki podziękował staremu zarządowi i komisji rewizyjnej za ostatnie 4 lata współpracy, życząc jednocześnie nowych członkom zarządu wiele wytrwałości i pomysłów w dalszym rozwijaniu współpracy i integracji nie tylko w środowisku strażackim, ale również w ramach Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych.

Leszek Kobacki podziękował 3 seniorkom związkowym za ich zaangażowanie i wielką wolę w łączeniu pokoleń, zawsze z otwartym sercem i uśmiechem na twarzy.

Były to : Urszula Biernat, Krystyna Kiełbasa oraz Stanisława Dryniak .

Ksiądz Zbigniew Kowalczyk - kapelan strażaków powiatu tomaszowskiego pomodlił się za zmarłych z grona strażackiego w 2018 r., a następnie po wspólnym odśpiewaniu kolędy wszyscy zebrani łamiąc się opłatkiem złożyli sobie noworoczne życzenia.

Po upamiętnieniu minutą ciszy tragedii, jaka miała miejsce w Gdańsku, zebrani zasiedli do wspólnej kolacji.

Tekst :

Prezes Zarządu Koła : Leszek Kobacki

Zdjęcia : Andrzej Ziemnicki

Spotkanie Wigilijne Emerytów i Rencistów Koła łódzkiego

18 grudnia 2018r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyło się spotkanie wigilijne członków Koła Łódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Przybyłych na spotkanie przywitał Prezes Zarządu Koła Andrzej Maciejewski. Ks. Adam Stańdo Kapelan Strażaków woj. łódzkiego odmówił modlitwę, po której zgromadzeni złożyli życzenia Swiąteczne i Noworoczne oraz podzielili się opłatkiem.

W spotkaniu uczestniczyli również: Łódzki komendant Wojewódzki PSP bryg. Jarosław Wlazłowski, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi   bryg. Jacek Konciak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Ireneusz Mańko oraz Naczelnik Wydziału Logistyki w KW PSP- bryg. Wojciech Wieloch i prowadząca sprawy socjalne w KW PSP asp. szt. Katarzyna Doliwa Sumera .

Plenarne Posiedzenie i Spotkanie Wigilijne ZW ZEiRP RP w Łodzi.

7 grudnia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się wyjazdowe Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi. wg następującego harmonogramu.:

 1. Obrady w obiekcie KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim w godz./10,00 –12.15/ wg, porządku
  1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie
  2. .Wystąpienie Komendanta Powiatowego i Prezesa Koła w Tomaszowie  Mazowieckim .
  3. . Informacja z posiedzeń ZG odbytych w bieżącym roku.
  4. Realizacja Planu Pracy za 2018r. oraz informacja z działalności Prezydium ZW w 2018r.
  5. . Przyjęcie „Planu Pracy na 2019 r. do VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów
  6. Sprawy finansowe /stan opłacania składek, stan finansów ZW/.
  7. Sprawozdawczość z kół za 2018r. – termin – wzory druków
  8. Walne Zebrana sprawozdawczo wyborcze w 2019r. i Zjazd Wojewódzki- terminy
  9. . Wręczenie odznaczeń (resortowe i związkowe)
  10. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
  11. Przekazanie do realizacji członkom ZW i Prezesom Kół materiałów wyborczych.

B. Zwiedzanie: Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim / w godz.13,00-14,30/

C. Tradycyjne spotkanie wigilijne/opłatek i świąteczny posiłek /od godz. 15.00 / – w restauracji w hotelu „MOŚCICKI w Spale ul. Nadpilicka 3

Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi  Ireneusz Mańko. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Prezesi Kół i członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Zarządu Koła i zaproszeni goście, wśród których byli m.in.

 1. Wiceprezes ZG ZEiRP RP gen. w st. spocz. Zygmunt Politowski
 2. Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego - st. bryg. Marek Jankowski,
 3. Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Mazowieckim - st. bryg. Krzysztof Iskierka,
 4. Główny Księgowy w Komendzie Powiatowej - kpt. Piotr Ryszka,
 5. Prowadząca sprawy socjalne w Komendzie Powiatowej PSP - asp. Katarzyna Kowalska,
 6. Prezesi Zarządów służb mundurowych Policji - Zdzisław Pełka, Prezes Stowarzyszenia  Przyjaciół  Tradycji Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia -  Czesław Marmura oraz Jan Karbownik – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Wojska Polskiego

Po powitaniu uczestników posiedzenia przez Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Mazowieckim st. bryg. Krzysztofa Iskierkę i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Ireneusza Mańko, Komendant Powiatowy przedstawił ogólny zarys działalności Komendy i zagrożeń w powiecie.

Historię oraz działalnośc Koła ZEiRP RP w powiecie tomaszowskim przedstawił  Prezes Zarządu Koła Leszek Kobacki.

   Następnie obejrzano krótki interesujący film o ziemi tomaszowskiej.

   Zarząd Wojewódzki podsumował działalność Zarządu w mijającym 2018r. i wytyczono kierunki działań oraz zatwierdzono plan pracy ZW na 2019r.( do VII Zjazdu Wojewódzkiego) ze szczególnym uwzględnieniem zebrań sprawozdawczo wyborczych w Kołach i Zjazdu Wojewódzkiego.

   W swoim wystąpieniu Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marek Janowski wskazał w na dobrą współpracę z Zarządem Wojewódzkimi. Obiecał dalsze współdziałanie z emerytami do osiągnięcia jeszcze lepszych efektów oraz wdrożyc do realizacji przedstawiony na posiedzeniu wniosek, żeby każde Koło posiadało zakładkę na stronie internetowej Komendy powiatowej i Miejskiej PSP.

Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRP RP gen. Zygmunt Politowski omówił główne kierunki działań Zarządu Głównego w szczególności nowelizacji statutu naszego Związku i proponowanych zmian dot. świadczeń socjalnych, współpracy ogniw związkowych z Komendami PSP, kampanii sprawozdawco – wyborczych w przyszłym roku i innych bieżących działań.

Pogratulował i wręczył Kol. Leszkowi Chaickiemu – Prezesowi Zarządu Koła w Łowiczu Dyplom ZG za zajęcie IV miejsca w krajowym Konkursie Kronik na szczeblu Kół.

   Ważnym elementem posiedzenia było wręczenie wyróżniającym się Emerytom odznaczenia związkowego, które wręczył Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRP RP gen. Zygmunt Politowski w obecności Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi    st. bryg. Marka Jankowskiego , Komendanta Powiatowego st. bryg. Krzysztofa Iskierki i Prezesa ZW. Ireneusza Mańko.

Odznaką” Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali uhonorowani:

Kol. Marek Drożdż i Henryk Piwowarski – członkowie Koła ZEiRP RP w Tomaszowie Mazowieckim oraz kpt. Piotr Ryszka – Główny Księgowy w KP PSP.

Po wyczerpaniu porządku obrad i podziękowaniu Komendantowi Powiatowemu PSP st. br. Krzysztofowi Iskierce i Prezesowi Zarządu Koła w Tomaszowie Mazowieckim Kol. Leszkowi Kobackiemu za pomoc w organizacji wyjazdowego posiedzenia ZW , emeryci i zaproszeni goście zwiedzili Arenę Lodową / pierwszy polski całoroczny tor łyżwiarski otwarty w grudniu 2017r./ w Tomaszowie Mazowieckim, na którym w tym czasie odbywały się zawody o Puchar Swiata w łyżwiarstwie szybkim.

Po zakończeniu zwiedzania odbyło się „Spotkanie Wigilijne”  w Restauracji Hotelu Mościcki Hotelu w Spale.

Do wymienionych wcześniej osób dołączyli:   st. bryg. Jarosław Wlazłowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Wojcjech Wieloch- Naczelnik Wydziału Logistyki   KW PSP, asp. szt. Katarzyna Doliwa Sumera - prowadząca sprawy socjalne w KW PSP, st. bryg. w st. spocz. ks. Henryk Betlej kapelan senior Strażaków woj. łódzkiego i ks. Zbigniew Kowalczyk – Kapelan strażaków powiatu Tomaszewskiego. Kapelani odmówili modlitwę po której podzielono się opłatkiem, złożono życzenia Swiąteczne i Noworoczne.

Tekst : I. M.

Zdjęcia K. D.

Licznik odwiedzin

8373915
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
180
1115
7521
7733552
22625
27836
8373915